بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و نامردی که جنسیت سرش نمیشه به سلامتی همه زنا و مردای. مرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردی به دو صورت شکل میگیره نامردی مردونه و نامردی نامردونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام کجا؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را اندازه می گیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردم که با من هم دلو هم فکر و هم دردی به مردی باتو پیوستم ندانستم که نامردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه بر به این زندگیمون بزن شاید دوتا حکم افتاد دستمون ک هر نامردی آسش رو ب روخ ما نکشه بسلامتی همه اونایی ک تنهان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد از هردو طرف درده ولی درمان از طرف دیگه میشه نامرد پس مواظب باشیم واسه هیچ دردی نامردی رو درمان دردمون نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسی در حقت نامردی میکنه که: در نظرت مردترین بوده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست بزرگ باشی یا کوچک! مهم اینه که انقدر مرد باشی که پای حرفت وایسی، وگرنه دهن هر نامردی بوی گند دوستت دارم میده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها در گیرند و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم تا سبک شوم, تا عقده نشود غمهایی که در دلم دارم، تا تبدیل به کینه نشود نامردی هایی که در حقم شد آری گاهس وقت ها گریه واجب است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمیابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی بیابگذر ازاین بازی، ازاین مستی و طنازی اگرچون کوه هم باشی، دراین بازی تو میبازی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نارفیقی دیده ام که دیگر به چشمانم هم اعتماد ندارم این روزها قانون زندگی آدم ها شده است قانون جنگل باید نامردی کنی تا زنده بمانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنج اتاق! در تاریکی مطلق!! در سکوت و بی انتها! جوانی از نامردی روزگار می نالید که چرا رفت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان رامیشنوی دنیاارزش نامردی ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد به قول های مردانه ای که نتیجه اش یک دنیا نامردی است جز مردانگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارت گر به نامردی گذشت قید مردی رو بزن نامرد باش…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی و نامردی که جنسیت سرش نمیشه به سلامتی همه زنا و مردای. مرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردی به دو صورت شکل میگیره نامردی مردونه و نامردی نامردونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام کجا؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را اندازه می گیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردم که با من هم دلو هم فکر و هم دردی به مردی باتو پیوستم ندانستم که نامردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه بر به این زندگیمون بزن شاید دوتا حکم افتاد دستمون ک هر نامردی آسش رو ب روخ ما نکشه بسلامتی همه اونایی ک تنهان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد از هردو طرف درده ولی درمان از طرف دیگه میشه نامرد پس مواظب باشیم واسه هیچ دردی نامردی رو درمان دردمون نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسی در حقت نامردی میکنه که: در نظرت مردترین بوده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست بزرگ باشی یا کوچک! مهم اینه که انقدر مرد باشی که پای حرفت وایسی، وگرنه دهن هر نامردی بوی گند دوستت دارم میده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها در گیرند و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکنم تا سبک شوم, تا عقده نشود غمهایی که در دلم دارم، تا تبدیل به کینه نشود نامردی هایی که در حقم شد آری گاهس وقت ها گریه واجب است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمیابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی بیابگذر ازاین بازی، ازاین مستی و طنازی اگرچون کوه هم باشی، دراین بازی تو میبازی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نارفیقی دیده ام که دیگر به چشمانم هم اعتماد ندارم این روزها قانون زندگی آدم ها شده است قانون جنگل باید نامردی کنی تا زنده بمانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنج اتاق! در تاریکی مطلق!! در سکوت و بی انتها! جوانی از نامردی روزگار می نالید که چرا رفت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان رامیشنوی دنیاارزش نامردی ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد به قول های مردانه ای که نتیجه اش یک دنیا نامردی است جز مردانگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارت گر به نامردی گذشت قید مردی رو بزن نامرد باش…