بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز به اعتبار هر اشکی شانه نباش ادمی به خودی خود نمی افتد اگر بیفتد ازهمان سمتی می افتدک تکیه کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ توی دست فقط یه وسیله س این قلبای سنگی هستن که آدمارو میکشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن اعتمادیست که بر مردم دنیا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍهیم ﺑﺎشیم ولی یادمان باشد که ﺁﺧﺮﺵ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺭﻭﯼ سنگ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍهیم ﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دیگران نمیدانند دقیقا در من چه میگذرد حالم را بهتر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ . ﻭﻟﯽ  ﻓﻘﻂ تو ﺁﻏﻮﺵ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻣﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانست که به قربانگاه میبرندش گوسفندی که شادمان در پی کودکان می دود تا عقب نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو دوستت دارم نترس.. آسمان را گفته ام به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای هفته را هم که گم کرده باشی،عصرهای جمعه را،از غم و غربتش،تشخیص خواهی داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یه دوست کاری میکنه که بدجووری دلت برا دشمنت تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه رضاست نه ضامن اهو اما هر چه است خیلی غریب است حال این روزهای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب یهو دلم کودتا کرد تو رو می خواست.. سرم رو کردم زیر  بالشت آروم به دلم گفتم خفه شو. دوره دموکراسی گذشته. می زنم لهت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش خوبی نبودم اما این روزها به لطف تو انتظار را دیدنی میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار باران. من سفرکر ده ای دارم که یادم رفته آب پشت پایش بریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم ٬ آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم ٬ و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻤﺮﺩﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻫﻢ ﭘﯿﺪﺍﯾﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش به اعتبار هیچ شانه ای اشک نریز به اعتبار هر اشکی شانه نباش ادمی به خودی خود نمی افتد اگر بیفتد ازهمان سمتی می افتدک تکیه کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ توی دست فقط یه وسیله س این قلبای سنگی هستن که آدمارو میکشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن اعتمادیست که بر مردم دنیا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍهیم ﺑﺎشیم ولی یادمان باشد که ﺁﺧﺮﺵ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺭﻭﯼ سنگ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍهیم ﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دیگران نمیدانند دقیقا در من چه میگذرد حالم را بهتر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ . ﻭﻟﯽ  ﻓﻘﻂ تو ﺁﻏﻮﺵ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻣﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانست که به قربانگاه میبرندش گوسفندی که شادمان در پی کودکان می دود تا عقب نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار تو بگو دوستت دارم نترس.. آسمان را گفته ام به زمین نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای هفته را هم که گم کرده باشی،عصرهای جمعه را،از غم و غربتش،تشخیص خواهی داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یه دوست کاری میکنه که بدجووری دلت برا دشمنت تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه رضاست نه ضامن اهو اما هر چه است خیلی غریب است حال این روزهای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب یهو دلم کودتا کرد تو رو می خواست.. سرم رو کردم زیر  بالشت آروم به دلم گفتم خفه شو. دوره دموکراسی گذشته. می زنم لهت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش خوبی نبودم اما این روزها به لطف تو انتظار را دیدنی میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببار باران. من سفرکر ده ای دارم که یادم رفته آب پشت پایش بریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم ٬ آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم ٬ و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻤﺮﺩﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻫﻢ ﭘﯿﺪﺍﯾﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ