بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اسم بچه ۳روزشو یادش رفته،مجبور شده به شناسنامش مراجعه کنه!!! والا... اسمه رو بچه میذاری؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾـﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻡ ﻫﺴـﺖ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﺗـﻮ ﻣﺤـﻞ ﻣـﺎ ﭘﯿـﺪﺍ ﻣﯿﺸـﻪ ﺍﻭﻧـﻢ ﺍﯾﻨﮑـﻪ . . . . . ﭘﺴـﺮﻩ ﺍﻟﮑـﯽ ﭘﺸـﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨـﺶ ﻣﯿﺰﻧـﻪ "ﻓﺮﻭﺷـﯽ" ﮐـﻪ ﺩﺧﺘـﺮﺍ ﺷﻤﺎﺭﺷـﻮ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻥ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره واسه مخ زنی دخترا ، تو این روزای محرم، پاستیل نذری داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خودش یکسره به خودش زنگ میزده که اهنگ پیشوازش را بشنوه اونم از شماره های مختلف !!!!!!!!!!!! مدیونید اگه فکر کنید داداشم بوده موردهه هااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره برا تست ضد اب بودن ریمل گریه کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره لاستيك ماشينش پنچر شده رفته فوت کرده تو اگزوز باز دوستش اومده گفته  اسکول تا فردا هم فوت كني باد نميشه  شيشه سمت راست راننده پايينه‏!‏ مدیونید اگه فک کنید خواهر زادم بوده ها...‏!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره میخواسته بره سربازی استاتوسش زده در حال آدم شدن لطفا صبر کنید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تا سوم امام حسین تو خونه اصن هیچی نخورده فقط از بیرون تغذیه میکرده...من موندم صبحونه ها کجا بوده اخه هر صبحم که احسان نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﭼﺎﯾﯽ ﻧﺬﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ تو یخچال ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﮔﺮﻡ میکرده میخورده :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم تا دیروز نمیدونست چایی چیه حالا با ماشین یجوری وسط میدون میزنه رو ترمز انگار کافی میکسه گولد با شیره گاو میش میدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮرد داﺷﺘﻴﻢ زﻧﮓ زده ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪه ي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و ﮔﻔﺘﻪ : ﺷﻤﺎره دﺧﺘﺮي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ زﻧﮓ زد رو ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺼﺪﻣﻮن اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺧﻴﺮه ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره عاشق شیرینی کشمشی بوده منتها وقتی میخواسته بخوره کشمش هاش و در می آورده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم . . . . . . انقد نذری خورده بود که دست رو هر کی میکشید شفا میداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم برف اومده طرف زنجیر چرخ بسته تایر عقبا پراید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تمام هدفش برای لایک کردن . . . . اون Thanks بوده که بعد از لایک میاد! مدیونید فکر کنید اون طرف خودمم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ﺩﺧﺘﺮﻩ به ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ . . . . ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺏ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﻦ ﺁﻗﺎ... :|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اسم بچه ۳روزشو یادش رفته،مجبور شده به شناسنامش مراجعه کنه!!! والا... اسمه رو بچه میذاری؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾـﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻡ ﻫﺴـﺖ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﺗـﻮ ﻣﺤـﻞ ﻣـﺎ ﭘﯿـﺪﺍ ﻣﯿﺸـﻪ ﺍﻭﻧـﻢ ﺍﯾﻨﮑـﻪ . . . . . ﭘﺴـﺮﻩ ﺍﻟﮑـﯽ ﭘﺸـﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨـﺶ ﻣﯿﺰﻧـﻪ "ﻓﺮﻭﺷـﯽ" ﮐـﻪ ﺩﺧﺘـﺮﺍ ﺷﻤﺎﺭﺷـﻮ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻥ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره واسه مخ زنی دخترا ، تو این روزای محرم، پاستیل نذری داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم خودش یکسره به خودش زنگ میزده که اهنگ پیشوازش را بشنوه اونم از شماره های مختلف !!!!!!!!!!!! مدیونید اگه فکر کنید داداشم بوده موردهه هااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره برا تست ضد اب بودن ریمل گریه کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره لاستيك ماشينش پنچر شده رفته فوت کرده تو اگزوز باز دوستش اومده گفته  اسکول تا فردا هم فوت كني باد نميشه  شيشه سمت راست راننده پايينه‏!‏ مدیونید اگه فک کنید خواهر زادم بوده ها...‏!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره میخواسته بره سربازی استاتوسش زده در حال آدم شدن لطفا صبر کنید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تا سوم امام حسین تو خونه اصن هیچی نخورده فقط از بیرون تغذیه میکرده...من موندم صبحونه ها کجا بوده اخه هر صبحم که احسان نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﭼﺎﯾﯽ ﻧﺬﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ تو یخچال ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﮔﺮﻡ میکرده میخورده :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم تا دیروز نمیدونست چایی چیه حالا با ماشین یجوری وسط میدون میزنه رو ترمز انگار کافی میکسه گولد با شیره گاو میش میدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮرد داﺷﺘﻴﻢ زﻧﮓ زده ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪه ي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و ﮔﻔﺘﻪ : ﺷﻤﺎره دﺧﺘﺮي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ زﻧﮓ زد رو ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺼﺪﻣﻮن اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺧﻴﺮه ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره عاشق شیرینی کشمشی بوده منتها وقتی میخواسته بخوره کشمش هاش و در می آورده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم . . . . . . انقد نذری خورده بود که دست رو هر کی میکشید شفا میداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم برف اومده طرف زنجیر چرخ بسته تایر عقبا پراید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تمام هدفش برای لایک کردن . . . . اون Thanks بوده که بعد از لایک میاد! مدیونید فکر کنید اون طرف خودمم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم ﺩﺧﺘﺮﻩ به ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ . . . . ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺏ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﻦ ﺁﻗﺎ... :|