بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس من باور دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شادترین مردم لزوماً کسى که بهترین چیزها را دارد نیست بلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى*کند.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که کسانى که بیشتر از همه دوستشان دارم خیلى زود از دستم گرفته خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که گواهى*نامه*ها و تقدیرنامه*هایى که بر روى دیوار نصب شده*اند براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که زندگى ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت توسط کسانى که حتى آن*ها را نمى*شناسیم تغییر یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که دو نفر ممکن است دقیقاً به یک چیز نگاه کنند و دو چیز کاملاً متفاوت را ببینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که نباید خیلى براى کشف یک راز کند و کاو کنم، زیرا ممکن است براى همیشه زندگى مرا تغییر دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که زمینه*ها و شرایط خانوادگى و اجتماعى برآنچه که هستم تاثیرگذار بوده*اند امّا من خودم مسئول آنچه که خواهم شد هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که صرفنظر از این که چقدر دلمان شکسته باشد دنیا به خاطر غم و غصه ما از حرکت باز نخواهد ایستاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که همیشه کافى نیست که توسط دیگران بخشیده شویم، گاهى باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که بلوغ بیشتر به انواع تجربیاتى که داشته*ایم و آنچه از آن*ها آموخته*ایم بستگى دارد تا بهاین که چند بار جشن تولد گرفته*ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که گاهى هنگامى که عصبانى هستم حق دارم که عصبانى باشم امّا این به من این حق را نمى*دهد که ظالم و بیرحم باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که گاهى کسانى که انتظار داریم در مواقع پریشانى و درماندگى به ما ضربه بزنند، به کمک ما مى*آیند و ما را نجات مى*دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که قهرمان کسى است که کارى که باید انجام گیرد را در زمانى که باید انجام گیرد،نجام مى*دهد، صرفنظر از پیامدهاى آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که ما مسئول کارهایى هستیم که انجام مى*دهیم، صرفنظر از این که چه احساسى داشته باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که همیشه باید کسانى که صمیمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم زیرا ممکن است آخرین بارى باشد که آن*ها را مى*بینم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس من باور دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شادترین مردم لزوماً کسى که بهترین چیزها را دارد نیست بلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى*کند.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که کسانى که بیشتر از همه دوستشان دارم خیلى زود از دستم گرفته خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که گواهى*نامه*ها و تقدیرنامه*هایى که بر روى دیوار نصب شده*اند براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که زندگى ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت توسط کسانى که حتى آن*ها را نمى*شناسیم تغییر یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که دو نفر ممکن است دقیقاً به یک چیز نگاه کنند و دو چیز کاملاً متفاوت را ببینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که نباید خیلى براى کشف یک راز کند و کاو کنم، زیرا ممکن است براى همیشه زندگى مرا تغییر دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که زمینه*ها و شرایط خانوادگى و اجتماعى برآنچه که هستم تاثیرگذار بوده*اند امّا من خودم مسئول آنچه که خواهم شد هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که صرفنظر از این که چقدر دلمان شکسته باشد دنیا به خاطر غم و غصه ما از حرکت باز نخواهد ایستاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که همیشه کافى نیست که توسط دیگران بخشیده شویم، گاهى باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که بلوغ بیشتر به انواع تجربیاتى که داشته*ایم و آنچه از آن*ها آموخته*ایم بستگى دارد تا بهاین که چند بار جشن تولد گرفته*ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که گاهى هنگامى که عصبانى هستم حق دارم که عصبانى باشم امّا این به من این حق را نمى*دهد که ظالم و بیرحم باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که گاهى کسانى که انتظار داریم در مواقع پریشانى و درماندگى به ما ضربه بزنند، به کمک ما مى*آیند و ما را نجات مى*دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که قهرمان کسى است که کارى که باید انجام گیرد را در زمانى که باید انجام گیرد،نجام مى*دهد، صرفنظر از پیامدهاى آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که ما مسئول کارهایى هستیم که انجام مى*دهیم، صرفنظر از این که چه احساسى داشته باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که همیشه باید کسانى که صمیمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم زیرا ممکن است آخرین بارى باشد که آن*ها را مى*بینم.