بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک همیشه لاف میزد: جیکـــ ... جیکـــ ... جیکـــ ... عشقش که رفت ... جیـــــــکش هم در نیامد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستنم را همه دیدند جز او که به خاطرش شکستم..... تازه می پرسد صدای چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بايد بگذرد تا آدمى بوى تن كسى را كه دوست داشته از ياد ببرد؟؟؟ ............ و .......، چقدر بايد بگذرد  تا بتوان ديگر او را دوست نداشت ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام، اما نمیدانم خیلی را چگونه بنویسم که "خیلی" خوانده شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا تاژه معنی دلتنگی رو میفهمم خیلی صبرم کم شده اگه فقط چند دقیقه جواب اس ام اسم رو دیر بده نگرانش میشم وای به حال من وقتی دیر اس ام اس میده خدایا یعنی عاشق شدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــ ــوانه شــده ام از دلتــ ــنگی... اگــ ــر اومــدی... شایــ ــد بازم بهـــ ــت بگــ ـم: "دوســـ ــتت دارم" امـ ـا تو جـــدی نــــگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوست داشتنی بود که  ایستاده هم به دل می نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که آمد...نماند...رفت...وپایان دادبه هرچه داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا دنیایی ک... برای نزدیکی آدما باید از اونا دوری کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است... اما همین که باشی دنیایم زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنوز وقــتی نــویز مــوبایل روی اسپــیکرمــی افــتد دلــم می لــرزد كه مبادا شــاید تـو بــاشی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است که به دنبال ویلچری برای روزگار هستم ... ظاهرا پایی برای راه آمدن با من ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی......... دلت برای کسی تنگ میشه که هم عکشو داری و هم شمارشو ولی حتی اگه بهش زنگ بزنی حرفی برای گفتن نداری.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد بوی خاطره ها بلند میشود و من دلتنگتر از همیشه در دلم میگویم خدا کند آن حوالی هم بارانی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از نزدیکترین شخص ترسید! چون جز او هیچکس روح تو را آنقد عریان ندیده است که جای دقیق "زخم هایت" را بداند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان انهمه الف و ب و مشق دبستان .. انچه که در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک همیشه لاف میزد: جیکـــ ... جیکـــ ... جیکـــ ... عشقش که رفت ... جیـــــــکش هم در نیامد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستنم را همه دیدند جز او که به خاطرش شکستم..... تازه می پرسد صدای چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بايد بگذرد تا آدمى بوى تن كسى را كه دوست داشته از ياد ببرد؟؟؟ ............ و .......، چقدر بايد بگذرد  تا بتوان ديگر او را دوست نداشت ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام، اما نمیدانم خیلی را چگونه بنویسم که "خیلی" خوانده شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا تاژه معنی دلتنگی رو میفهمم خیلی صبرم کم شده اگه فقط چند دقیقه جواب اس ام اسم رو دیر بده نگرانش میشم وای به حال من وقتی دیر اس ام اس میده خدایا یعنی عاشق شدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــ ــوانه شــده ام از دلتــ ــنگی... اگــ ــر اومــدی... شایــ ــد بازم بهـــ ــت بگــ ـم: "دوســـ ــتت دارم" امـ ـا تو جـــدی نــــگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دوست داشتنی بود که  ایستاده هم به دل می نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که آمد...نماند...رفت...وپایان دادبه هرچه داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا دنیایی ک... برای نزدیکی آدما باید از اونا دوری کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است... اما همین که باشی دنیایم زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنوز وقــتی نــویز مــوبایل روی اسپــیکرمــی افــتد دلــم می لــرزد كه مبادا شــاید تـو بــاشی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است که به دنبال ویلچری برای روزگار هستم ... ظاهرا پایی برای راه آمدن با من ندارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی......... دلت برای کسی تنگ میشه که هم عکشو داری و هم شمارشو ولی حتی اگه بهش زنگ بزنی حرفی برای گفتن نداری.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد بوی خاطره ها بلند میشود و من دلتنگتر از همیشه در دلم میگویم خدا کند آن حوالی هم بارانی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از نزدیکترین شخص ترسید! چون جز او هیچکس روح تو را آنقد عریان ندیده است که جای دقیق "زخم هایت" را بداند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان انهمه الف و ب و مشق دبستان .. انچه که در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود..