بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی کارت برایش نوشتم “به امید فردای بهتر”... دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرده؛ تازه فهمیدم آن روز “الف” فردا را یادم رفته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم:دیگربه سراغم نیا فکرنکن که فراموشت کرده ام. یا دیگر دوستت ندارم! نه من فقط فهمیده ام وقتی دلت با من نیست بودنت مشکلی را حل نمیکند تنها دلتنگترم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بگشای در بگشای دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی رحمی ست.. چه زود پیش چشم عزیزانمان "ارزان میشویم" چاره کم کردن رابطه است تا لااقل به مفت نفروشنمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست گاهی هم سکوت نشانه تردید آدمهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم عجیــــــــــب برای آن روزها تنــــــــــــگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت... اگه میخواهی همیشه جوان بمانی دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوست داره. گفتم پس چرا خودت جوان نموندی ؟ پیر آهی کشید و گفت .... دوسش داشتم ... اما دوسم نداشت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاااااااااااااااااای تو توی این روزهای بارونی و برفی ، فکری به حال جای خالیت کردی !؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دلتنگ غروبی خفه بود،مثل امروز که تنگ است دلم.. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد..آری آنروز چو میرفت کسی داشتم آمدنش را باور من نمیدانستم معنی "هرگز" را،تو چرا بازنگشتی دیگر؟! هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حداقل همونجوری که اجازه گرفتی و اومدی تو زندگیم،همونجوری هم اجازه میگرفتی و میرفتی . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پای حرفت میموندی . . . حتی وقتی که گفتی میخوام خطمو عوض کنم همه چی تموووووم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای حضور و غیابهای دوران مدرسه تنگ شده... انگار آن زمان برای کسی اهمیت داشت غیبتمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا بدون حضورت از همیشه سردتر است... د
لم به آغوشت عجیب محتاج است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــا قلب دوم است ! با قلب اولم عاشقت شدم  با قلـب دوم پا به پایت راه آمدم ... ولی ... قلب سومی می خواهد فراموش کردنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تو رو برای کریسمس میخوام!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی کارت برایش نوشتم “به امید فردای بهتر”... دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرده؛ تازه فهمیدم آن روز “الف” فردا را یادم رفته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم:دیگربه سراغم نیا فکرنکن که فراموشت کرده ام. یا دیگر دوستت ندارم! نه من فقط فهمیده ام وقتی دلت با من نیست بودنت مشکلی را حل نمیکند تنها دلتنگترم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بگشای در بگشای دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی رحمی ست.. چه زود پیش چشم عزیزانمان "ارزان میشویم" چاره کم کردن رابطه است تا لااقل به مفت نفروشنمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست گاهی هم سکوت نشانه تردید آدمهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم عجیــــــــــب برای آن روزها تنــــــــــــگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت... اگه میخواهی همیشه جوان بمانی دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوست داره. گفتم پس چرا خودت جوان نموندی ؟ پیر آهی کشید و گفت .... دوسش داشتم ... اما دوسم نداشت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاااااااااااااااااای تو توی این روزهای بارونی و برفی ، فکری به حال جای خالیت کردی !؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دلتنگ غروبی خفه بود،مثل امروز که تنگ است دلم.. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد..آری آنروز چو میرفت کسی داشتم آمدنش را باور من نمیدانستم معنی "هرگز" را،تو چرا بازنگشتی دیگر؟! هوشنگ ابتهاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حداقل همونجوری که اجازه گرفتی و اومدی تو زندگیم،همونجوری هم اجازه میگرفتی و میرفتی . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه پای حرفت میموندی . . . حتی وقتی که گفتی میخوام خطمو عوض کنم همه چی تموووووم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای حضور و غیابهای دوران مدرسه تنگ شده... انگار آن زمان برای کسی اهمیت داشت غیبتمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا بدون حضورت از همیشه سردتر است... د
لم به آغوشت عجیب محتاج است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــا قلب دوم است ! با قلب اولم عاشقت شدم  با قلـب دوم پا به پایت راه آمدم ... ولی ... قلب سومی می خواهد فراموش کردنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تو رو برای کریسمس میخوام!