بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــا گـــذاشـــتـــن کـــلـــیـــد بـــهـــونـــه ای بـــود واســـه ایـــنـــکـــه دوبـــاره بـــوســـه‌یِ خـــداحـــافـــظـــی بـــدی... بـه تـو بـاخـتـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعشق یعنی:طوری نگاهم کنی که انگار ادم قحطه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باس با همه یُوبس و سـرد باشه که وقتی به "تو" میگه "جــــــــــونم؟" بهت بچسبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید"تو"…سکوت میان کلامم باشی!دیده نمیشویاما من تو را احساس می کنم!شاید"تو" …هیاهوی قلبم باشی!شنیده نمیشویاما من تو را نفس می کشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میـدانی … آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر … ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد… یـا ωـنگ بہ ωـرم … از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده ............. نیست ........................ نخواهد بود از تو عزیزتر .............کسی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا ** اصـــن دخـــتـــر بـــاس تـــرســـو بـــاشـــه... واســـه هـــر چـــیـــزِ تـــرســـنـــاکِ کـــوچـــیـــکـــی ســـریـــع بـــپـــره تـــو بـــغـــل آقـــایـــیـــش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^__^ عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم زير قول دلم آيا بزنم يا نزنم ( قیصرامین پور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــــﺎ "ﺧــــــﯿـــــــﺍل " ﺗــﻮ ... " ﺑــﯿــــــﺨـــــﯿــــﺎﻝ " ﺧـــــﯿـــﻠـــﯽ ﻫــﺎ ﺷــــﺪﻩ ام… دلم کمی نم نم باران و یک عالمه " تـــــو" میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشقم؟؟؟؟ همه دنیا یه طرف اون «همه کسم»گفتن تو یه طرف.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق ، تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی... "نیلوفر ثانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرک معماریت امشب به دردم میخورد  حضرت معشوقه این حال خرابم را بساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهه هم ... برای خودش راهیســـت !! وقتی … قــــرار باشد ! مـــرا به تـــــو برساند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو مانند کشیدن کبریت در باد است من که به معجزه ی عشق ایمان دارم  میکشم آخرین دانه کبریت را هر چه بادا باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق.. تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی روزی که بچمون دهنمونُ سرویس کنه، ی نگاهِ مظلوم بهت بکنم و توام بخندی و بگی: دیدی چ غلطی کردیم مامانش؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــا گـــذاشـــتـــن کـــلـــیـــد بـــهـــونـــه ای بـــود واســـه ایـــنـــکـــه دوبـــاره بـــوســـه‌یِ خـــداحـــافـــظـــی بـــدی... بـه تـو بـاخـتـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعشق یعنی:طوری نگاهم کنی که انگار ادم قحطه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باس با همه یُوبس و سـرد باشه که وقتی به "تو" میگه "جــــــــــونم؟" بهت بچسبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید"تو"…سکوت میان کلامم باشی!دیده نمیشویاما من تو را احساس می کنم!شاید"تو" …هیاهوی قلبم باشی!شنیده نمیشویاما من تو را نفس می کشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میـدانی … آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر … ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد… یـا ωـنگ بہ ωـرم … از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده ............. نیست ........................ نخواهد بود از تو عزیزتر .............کسی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا ** اصـــن دخـــتـــر بـــاس تـــرســـو بـــاشـــه... واســـه هـــر چـــیـــزِ تـــرســـنـــاکِ کـــوچـــیـــکـــی ســـریـــع بـــپـــره تـــو بـــغـــل آقـــایـــیـــش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^__^ عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم زير قول دلم آيا بزنم يا نزنم ( قیصرامین پور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــــﺎ "ﺧــــــﯿـــــــﺍل " ﺗــﻮ ... " ﺑــﯿــــــﺨـــــﯿــــﺎﻝ " ﺧـــــﯿـــﻠـــﯽ ﻫــﺎ ﺷــــﺪﻩ ام… دلم کمی نم نم باران و یک عالمه " تـــــو" میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشقم؟؟؟؟ همه دنیا یه طرف اون «همه کسم»گفتن تو یه طرف.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق ، تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی... "نیلوفر ثانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرک معماریت امشب به دردم میخورد  حضرت معشوقه این حال خرابم را بساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهه هم ... برای خودش راهیســـت !! وقتی … قــــرار باشد ! مـــرا به تـــــو برساند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو مانند کشیدن کبریت در باد است من که به معجزه ی عشق ایمان دارم  میکشم آخرین دانه کبریت را هر چه بادا باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق.. تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی روزی که بچمون دهنمونُ سرویس کنه، ی نگاهِ مظلوم بهت بکنم و توام بخندی و بگی: دیدی چ غلطی کردیم مامانش؟