بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمارشد عاقبت کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گم گشته با آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم!  مرا پريشاني موهــــــآيت نـــــه !!!  مرا تـــه ريـــش خستـــه ات ديوانـــه ميكند...!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمیشه هستی و هیچ وقت نیستی! نمی دانم محو بودنت شدم یا دلتنگ نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمارشد عاقبت کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گم گشته با آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم!  مرا پريشاني موهــــــآيت نـــــه !!!  مرا تـــه ريـــش خستـــه ات ديوانـــه ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ويژه ي مسيحا:  سلام داداش مسيحا پستات خيلي عالين درجه يک هروقت ميخونم خيلي ناراحت ميشم ميخوام اگه بشه خودتو برام معرفي کني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره منم دلم واسش تنگ میشه. واسه گرفتن دستاش واسه بوسیدناش ... ولی نفس میکشم و با یادش زندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـختـه... بـه جـایی بـرسی کـه دیـگه نـه هیـچ اومـدنی آرومـت کنـه ، نـه هیـچ رفتـنی نابـودت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا  کـمـی بـیـا جـلـوتـر مـی خـواهـم در گوشت چـیـزی بـگـویم ...! ایـن یـک اعـتـراف اسـت ... مـن بـی او دوام نـمی آورم حـتـی تـا صـبح فــردا !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـاجـــعـه اینجـاست کـه چشــم هایم دیـگر ، بـا مـن و بغــض هایـم نـمی سـازنـد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربه آخر را خدایم زد! آن زمانکه برای رفتنت استخاره کردی و خوب آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستانت در دست من نباشد دست را میبازم حتی اگر تمام حکم های دل در دست من باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان تو قسم میدهند میبینی  فقط من نیستم که رفتنت را باور نکرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن! يک روز مي آيي و مي بيني نه من هستم؛ نه اين کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذتایی که بعد رفتنش دیگه ندارم نفس کشیدنه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شودجای آلو راخرمالو می گیردجای دلتنگی را ...دلتنگی !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمارشد عاقبت کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گم گشته با آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم!  مرا پريشاني موهــــــآيت نـــــه !!!  مرا تـــه ريـــش خستـــه ات ديوانـــه ميكند...!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمیشه هستی و هیچ وقت نیستی! نمی دانم محو بودنت شدم یا دلتنگ نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمارشد عاقبت کوه امیدم کاه شد گفته بودی یوسف گم گشته با آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم!  مرا پريشاني موهــــــآيت نـــــه !!!  مرا تـــه ريـــش خستـــه ات ديوانـــه ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ويژه ي مسيحا:  سلام داداش مسيحا پستات خيلي عالين درجه يک هروقت ميخونم خيلي ناراحت ميشم ميخوام اگه بشه خودتو برام معرفي کني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره منم دلم واسش تنگ میشه. واسه گرفتن دستاش واسه بوسیدناش ... ولی نفس میکشم و با یادش زندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـختـه... بـه جـایی بـرسی کـه دیـگه نـه هیـچ اومـدنی آرومـت کنـه ، نـه هیـچ رفتـنی نابـودت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا  کـمـی بـیـا جـلـوتـر مـی خـواهـم در گوشت چـیـزی بـگـویم ...! ایـن یـک اعـتـراف اسـت ... مـن بـی او دوام نـمی آورم حـتـی تـا صـبح فــردا !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـاجـــعـه اینجـاست کـه چشــم هایم دیـگر ، بـا مـن و بغــض هایـم نـمی سـازنـد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضربه آخر را خدایم زد! آن زمانکه برای رفتنت استخاره کردی و خوب آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستانت در دست من نباشد دست را میبازم حتی اگر تمام حکم های دل در دست من باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان تو قسم میدهند میبینی  فقط من نیستم که رفتنت را باور نکرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن! يک روز مي آيي و مي بيني نه من هستم؛ نه اين کلمات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذتایی که بعد رفتنش دیگه ندارم نفس کشیدنه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شودجای آلو راخرمالو می گیردجای دلتنگی را ...دلتنگی !!!