بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمام جمع شده ، یواش یواش سنگ شده خبر داری چه اندازه ، دلم برات تنگ شده ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادم احساس میکند این جمله: (گریه ماله مرد نیس) را یک نامرد ساخته تا مردها را از درون ویران کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نو بیاور حرف تازه‌ای بزن حالم را بهم نزن، تو دوستت دارم را به همه میگویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از صبر و خاکستر نشین سایه ام ، کاش  میامد شبی اندوه بی پایانِ تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر هم دیوانه شد؛  وقتی چند لحظه از سکوتم را برایش معنا کردم  فردا برای دلجویی دیر است...امروز "زخم" نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوري ميزند دلم...  وقتي در نگاه ديگران آنقدر... عزيز ميشوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـدتهــاسـت تنهــا چیــزی که مــرا یــاد تــو می انــدازد طعنــه های دیگـــران اســت ... شـایــد اگــر ایـن دیگــران نبــودنـد تـو زودتــر از ایـن ها بـرایــم مــرده بــودی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر همسایه موهای عروســـکم را کند باد بادبادکم را بــــ ـــرد  امــا تـــ ـــو......... چه ها نکردی با دلــــ ـــم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این شب های تو در تو که جز شب در پی اش نیست از این روزایه بیهوده که فردا در پی اش نیست از این شب های بی رویا دلم "خونه.......دلم تنگه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار … مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، زنـــدگـی کــــردم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت می کنیم ...نه که همه چیز آرمانیست......نــــــــــــه....نه که غرق در خوشحالیم :/.,ه....سکوت می کنیم که بگذرد...فقط به این امید که بهتر شود...شایــــد....شاید ! شــــــــاید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا قانونی برای مجازات شکستن دل نیست....فقط میتونم بگم: ...تو دادگاه عدالت خدا میبینمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکہ از حرف کسی ناراحت بشی ب قیافش نگاہ کن ببین ارزششو دارہ...نہ واقعا دارہ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرش هم کنم کافی نیست.... تفریقش میکنم از تمام زندگی ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دوباره دیدمش....... نه اینکه بغض کنم نه !! فقط از دور به اندازه ی هزار سال پیر شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه هایت را با " قاف "بنویس که باور کنی فقط قصه اند و بس...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمام جمع شده ، یواش یواش سنگ شده خبر داری چه اندازه ، دلم برات تنگ شده ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادم احساس میکند این جمله: (گریه ماله مرد نیس) را یک نامرد ساخته تا مردها را از درون ویران کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نو بیاور حرف تازه‌ای بزن حالم را بهم نزن، تو دوستت دارم را به همه میگویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از صبر و خاکستر نشین سایه ام ، کاش  میامد شبی اندوه بی پایانِ تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر هم دیوانه شد؛  وقتی چند لحظه از سکوتم را برایش معنا کردم  فردا برای دلجویی دیر است...امروز "زخم" نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوري ميزند دلم...  وقتي در نگاه ديگران آنقدر... عزيز ميشوي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـدتهــاسـت تنهــا چیــزی که مــرا یــاد تــو می انــدازد طعنــه های دیگـــران اســت ... شـایــد اگــر ایـن دیگــران نبــودنـد تـو زودتــر از ایـن ها بـرایــم مــرده بــودی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر همسایه موهای عروســـکم را کند باد بادبادکم را بــــ ـــرد  امــا تـــ ـــو......... چه ها نکردی با دلــــ ـــم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این شب های تو در تو که جز شب در پی اش نیست از این روزایه بیهوده که فردا در پی اش نیست از این شب های بی رویا دلم "خونه.......دلم تنگه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار … مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، زنـــدگـی کــــردم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت می کنیم ...نه که همه چیز آرمانیست......نــــــــــــه....نه که غرق در خوشحالیم :/.,ه....سکوت می کنیم که بگذرد...فقط به این امید که بهتر شود...شایــــد....شاید ! شــــــــاید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا قانونی برای مجازات شکستن دل نیست....فقط میتونم بگم: ...تو دادگاه عدالت خدا میبینمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکہ از حرف کسی ناراحت بشی ب قیافش نگاہ کن ببین ارزششو دارہ...نہ واقعا دارہ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرش هم کنم کافی نیست.... تفریقش میکنم از تمام زندگی ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دوباره دیدمش....... نه اینکه بغض کنم نه !! فقط از دور به اندازه ی هزار سال پیر شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه هایت را با " قاف "بنویس که باور کنی فقط قصه اند و بس...