بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با راه چیه؟ راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با روز چیه؟؟؟ روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماااااااااهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با چغندر چیه ؟ از چغندر قند می گیرن از قندش شیرینی ، شكلات و عسل درست می كنن اما تو تو خودت قند و نباتی شكلاتی شكلاتی عسلی یا که شیرینی ، که به دل اینجور میشینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با اشک چیه؟اشک از چشمم میفته ولی تو هیچ وقت از چشمم نمیوفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با کلاغ چیه؟ کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه؟جوراب لنگه داره ولی تو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ماه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی شباهت تو با خورشید چیه؟ هردوتون از پشت کوه اومدین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با باد چیه؟ باد نفس آسمونه ولی تو نفس منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره . از تو معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با كامیون چیه؟ كامیون بار میبره ولی تو دل میبری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی چی رو انتخاب میکردی !؟ (بدون رو دروباسی بگو !)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودکار بهت بدن که اندازه یه جمله جوهر داشته باشه چی باهاش مینوشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتونستی از هرکسی یه صفت برای خودت برداری از من چی برمیداشتی !؟ واسه همه بفرست جواب های جالبی میگیری ولی اول جواب من رو بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با بنزین چیه؟بنزین چند ماهه که عزیز شده ولی تو یه عمره واسم عزیزی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی شباهت قهوه با تو چیه ؟؟؟ رقیقه مثل قلبت، خوش رنگ مثل چشمات، تلخ مثل دوریت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با راه چیه؟ راه رو باید بری تا به آخرش برسی اما تو خودت آخرشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با روز چیه؟؟؟ روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا ماه بشه ولی تو همین جوری ماااااااااهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با چغندر چیه ؟ از چغندر قند می گیرن از قندش شیرینی ، شكلات و عسل درست می كنن اما تو تو خودت قند و نباتی شكلاتی شكلاتی عسلی یا که شیرینی ، که به دل اینجور میشینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با اشک چیه؟اشک از چشمم میفته ولی تو هیچ وقت از چشمم نمیوفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با کلاغ چیه؟ کلاغ تو درخت لونه میکنه ، اما تو کنج قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه؟جوراب لنگه داره ولی تو نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ماه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی شباهت تو با خورشید چیه؟ هردوتون از پشت کوه اومدین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با باد چیه؟ باد نفس آسمونه ولی تو نفس منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با ابر چیه ؟ از ابر بارون میباره . از تو معرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با كامیون چیه؟ كامیون بار میبره ولی تو دل میبری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی چی رو انتخاب میکردی !؟ (بدون رو دروباسی بگو !)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودکار بهت بدن که اندازه یه جمله جوهر داشته باشه چی باهاش مینوشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتونستی از هرکسی یه صفت برای خودت برداری از من چی برمیداشتی !؟ واسه همه بفرست جواب های جالبی میگیری ولی اول جواب من رو بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با بنزین چیه؟بنزین چند ماهه که عزیز شده ولی تو یه عمره واسم عزیزی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی شباهت قهوه با تو چیه ؟؟؟ رقیقه مثل قلبت، خوش رنگ مثل چشمات، تلخ مثل دوریت.