بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با کشتی چیه؟ کشتی به گل میشینه ولی تو به دل میشینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عشق زندگی و گل چیه ؟ عشق یك كلمه هست ولی تو معنی ان هستی ، زندگی یك اجبار هست ولی تو دلیل آن هستی ، گل یك گیاه هست ولی تو عطر آن هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق لبخند تو با لبخند من چیه ؟ تو وقتی شادی میخندی،من وقتی تو شادی میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با آهن چیه؟ آهن زنگ می زنه، ولی تو حتی یه SMS هم نمیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با کبوتر چیه؟ اون از قشنگی اسیر میشه....! تو با قشنگیت اسیر می کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با گاو چیه؟!... ، جون خودت هیچ فرقی ندارین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با گل چیه؟گل رو باید بو كرد، ولی تو خودت همین جوری بو میدی! می دونی شباهت تو با گل چیه؟ هر دو تون عشقین با این تفاوت که گل عشق زنبور عسله ولی تو عشق مگس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی شباهت تو با لامپ چیه !؟؟دور هر دوتا تون پشه جمع میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با فرقون چیه؟ فرقون گِل می بره ولی تو دل می بری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با پنالتی چیه؟ پنالتی 50 درصد گله اما تو صد درصد گلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با خون چیه؟خون میره تو قلب و برمیگرده اما تو میری تو قلب و برنمیگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با موهات چیه؟ اونارو می شه اصلاح کرد، ولی تورو هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با فندوق چیه؟ فندوق یه مغز كوچولو داره ولی تو اونم نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با انار چیه؟ انار هزار دونه است ولی تو یدونه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با پینوکیو چیه؟ پینوکیو آدم شد ولی تو آدم نمی شی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس معما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با کشتی چیه؟ کشتی به گل میشینه ولی تو به دل میشینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عشق زندگی و گل چیه ؟ عشق یك كلمه هست ولی تو معنی ان هستی ، زندگی یك اجبار هست ولی تو دلیل آن هستی ، گل یك گیاه هست ولی تو عطر آن هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق لبخند تو با لبخند من چیه ؟ تو وقتی شادی میخندی،من وقتی تو شادی میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با آهن چیه؟ آهن زنگ می زنه، ولی تو حتی یه SMS هم نمیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با کبوتر چیه؟ اون از قشنگی اسیر میشه....! تو با قشنگیت اسیر می کنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با گاو چیه؟!... ، جون خودت هیچ فرقی ندارین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با گل چیه؟گل رو باید بو كرد، ولی تو خودت همین جوری بو میدی! می دونی شباهت تو با گل چیه؟ هر دو تون عشقین با این تفاوت که گل عشق زنبور عسله ولی تو عشق مگس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی شباهت تو با لامپ چیه !؟؟دور هر دوتا تون پشه جمع میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با فرقون چیه؟ فرقون گِل می بره ولی تو دل می بری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با پنالتی چیه؟ پنالتی 50 درصد گله اما تو صد درصد گلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با خون چیه؟خون میره تو قلب و برمیگرده اما تو میری تو قلب و برنمیگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با موهات چیه؟ اونارو می شه اصلاح کرد، ولی تورو هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با فندوق چیه؟ فندوق یه مغز كوچولو داره ولی تو اونم نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با انار چیه؟ انار هزار دونه است ولی تو یدونه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با پینوکیو چیه؟ پینوکیو آدم شد ولی تو آدم نمی شی!