بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدنت را ملالی نیست اما اگر آمدی مردانه بیا و مردانه بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺭا ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش هر کسی که میخواهی باش من،تمام مرد های جهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﺐ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺗﺐ ﮐﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، بیا با هم بازی کنیم تو بسته های سیگارم را بشمار من هم شماره های غریبه ی گوشیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم و آن روز تو فقط یک غریبه آشنائی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد و می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم که اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما الان حتی حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم !… اما… خود بی من با غریبه ها کوچ کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پهلوان بودی, نه گردن کلفت محل! اماوقتی کنارم بودی; درمقابل نگاه چپ غریبه ها; چه پنآه امنی بود برایم.. حضورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بستم؟! منم غریبه ترین، آشنا یادت هست؟! ما که در قفسیم، خبر از دوست نداریم دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد غریبه هایی که مرا فهمیدند عزیز. و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم شدید کوشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگم به زنا گواهینامه ندن + + + + ولی حد اقل براشون خیابون جداگونه درست کنن برن همونجا برا خودشون مسخره بازی در بیارن!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭘﯿﺮﻣﺮده ﺗﻮی ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻣﯿﺎد ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻪ و ﻫﻨﻮزم ﮐﻪ ﻫﻨﻮزه ﺧﯿﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ داره ﮐﻪ دﮐﻞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ رو ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭘﯿﺮﻣﺮده ﺗﻮی ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻣﯿﺎد ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻪ و ﻫﻨﻮزم ﮐﻪ ﻫﻨﻮزه ﺧﯿﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ داره ﮐﻪ دﮐﻞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ رو ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس مخلوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدنت را ملالی نیست اما اگر آمدی مردانه بیا و مردانه بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺭا ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش هر کسی که میخواهی باش من،تمام مرد های جهانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﺐ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺗﺐ ﮐﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، بیا با هم بازی کنیم تو بسته های سیگارم را بشمار من هم شماره های غریبه ی گوشیت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم و آن روز تو فقط یک غریبه آشنائی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد و می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم که اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما الان حتی حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم !… اما… خود بی من با غریبه ها کوچ کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پهلوان بودی, نه گردن کلفت محل! اماوقتی کنارم بودی; درمقابل نگاه چپ غریبه ها; چه پنآه امنی بود برایم.. حضورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بستم؟! منم غریبه ترین، آشنا یادت هست؟! ما که در قفسیم، خبر از دوست نداریم دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد غریبه هایی که مرا فهمیدند عزیز. و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم شدید کوشیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگم به زنا گواهینامه ندن + + + + ولی حد اقل براشون خیابون جداگونه درست کنن برن همونجا برا خودشون مسخره بازی در بیارن!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭘﯿﺮﻣﺮده ﺗﻮی ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻣﯿﺎد ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻪ و ﻫﻨﻮزم ﮐﻪ ﻫﻨﻮزه ﺧﯿﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ داره ﮐﻪ دﮐﻞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ رو ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭘﯿﺮﻣﺮده ﺗﻮی ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻣﯿﺎد ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻪ و ﻫﻨﻮزم ﮐﻪ ﻫﻨﻮزه ﺧﯿﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ داره ﮐﻪ دﮐﻞ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ رو ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده .