بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به خواسته ها ریسک میخواد و ریسک کردن جرأت و جرأت نیز مرد می طلبد ٫ تا مرد نباشی ب خواسته هایت دست نخواهی یافت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نبايد فقط به مقصد فكر كرد؛ گاهي از مسير هم مي توانيم لذت ببريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلحظه ای که عدم اعتماد شروع میشود،صمیمیت خاتمه می یابد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خودت را از هر جهت کامل و شایسته ندیدی قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چیزی که از زندگی فهمیدم این بود که هیچ چیز از این زندگی نفهمیدم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زمونه می بایست بگذاری کمی یخ بزنی تا بلکه بدونی هنوز احساس داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يادداشته باشيدکه باشماآن گونه رفتار ميشودکه به ديگران مياموزيدباشمارفتارکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب ما این است که میخواهیم بزرگترین قطره باشیم اما صحیح آن است که زیباترین قطره باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد هرکسی سرگذشتی دارد هروقت به جای من  زندگی کردی آنگاه میتوانی  درباره ی من قضاوت کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اغلب کار های احمقانه خود را به عنوان تجربه به رخ دیگران میکشیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ریشه تمام گناهان ودرد هاست...چوپان را تنهایی "دروغگو"کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل باران باش اماچشم کسى روبارونى نکن شايدبراش تنهاترينى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است یخ کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی که نمیشود خاطرات را تداعی کرد. همراه خودم یک چمدان گریه می اورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت جاده که خود پیموده ایم میتوانیم هدایت کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا: بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی !!! مــن پر از بغــضم ، بغـض شکـن هــم داری؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به خواسته ها ریسک میخواد و ریسک کردن جرأت و جرأت نیز مرد می طلبد ٫ تا مرد نباشی ب خواسته هایت دست نخواهی یافت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نبايد فقط به مقصد فكر كرد؛ گاهي از مسير هم مي توانيم لذت ببريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلحظه ای که عدم اعتماد شروع میشود،صمیمیت خاتمه می یابد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خودت را از هر جهت کامل و شایسته ندیدی قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چیزی که از زندگی فهمیدم این بود که هیچ چیز از این زندگی نفهمیدم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زمونه می بایست بگذاری کمی یخ بزنی تا بلکه بدونی هنوز احساس داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يادداشته باشيدکه باشماآن گونه رفتار ميشودکه به ديگران مياموزيدباشمارفتارکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب ما این است که میخواهیم بزرگترین قطره باشیم اما صحیح آن است که زیباترین قطره باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد هرکسی سرگذشتی دارد هروقت به جای من  زندگی کردی آنگاه میتوانی  درباره ی من قضاوت کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اغلب کار های احمقانه خود را به عنوان تجربه به رخ دیگران میکشیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ریشه تمام گناهان ودرد هاست...چوپان را تنهایی "دروغگو"کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه مثل باران باش اماچشم کسى روبارونى نکن شايدبراش تنهاترينى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است یخ کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی که نمیشود خاطرات را تداعی کرد. همراه خودم یک چمدان گریه می اورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت جاده که خود پیموده ایم میتوانیم هدایت کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا: بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی !!! مــن پر از بغــضم ، بغـض شکـن هــم داری؟؟؟