بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ، بکوش در کمال آنچه هستی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاى كسی كه آرامشم راگرفته بود دنبال كردم ، ناگهان به خود رسيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، خسته ام از اين همه خواستن هايي كه داشتن نشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا درها را ميبندد و پنجره ها را قفل ميکند؛ زيباست که فکر کنيم شايد بيرون طوفان مى آيد و خدا ميخواهد از ما محافظت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاى آنكه فكر كنيم كه چرا گلها خار دارند، به اين فكر كنيم كه چرا خارها گل دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر باورت دارم كه وقتى ميگويى "باران" خيس ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غير از خدا به هر آنچه اميد داشته باشى خدا از همان چيز نا اميدت ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى قضاوت در مورد خودت ببين چه بدست آورده اى و در قبال آن چه از دست داده اى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تفسير سه کلمه است... خنديدن، بخشيدن، و فراموش کردن... پس، بخند، ببخش، و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانيست كه ماميخواهيم،اي كاش ماهم هماني بوديم كه خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي زندكي برات سخت شد نكران نشو . يادت باشه كه درياي آرام ، ناخداي قهرمان نميسازه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام داشته هايت كه به آن مى بالى خدا را جدا كن بعد ببين چه دارى؟ و به همه كمبودهايت كه از آن مى نالى خدا را اضافه كن و ببين ديگر چه كم دارى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كنيم نديده ها را ببينيم؛ ديدن آنچه كه همه مى بينند هنر نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها دو دسته اند:  آنهايى كه بيدارند در تاريكى و آنهايى كه خوابند در روشنايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين نوع ايمان آن است كه بدانى هر جا هستى خدا با توست  حضرت محمد(ص)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ، بکوش در کمال آنچه هستی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاى كسی كه آرامشم راگرفته بود دنبال كردم ، ناگهان به خود رسيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، خسته ام از اين همه خواستن هايي كه داشتن نشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا درها را ميبندد و پنجره ها را قفل ميکند؛ زيباست که فکر کنيم شايد بيرون طوفان مى آيد و خدا ميخواهد از ما محافظت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاى آنكه فكر كنيم كه چرا گلها خار دارند، به اين فكر كنيم كه چرا خارها گل دارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر باورت دارم كه وقتى ميگويى "باران" خيس ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غير از خدا به هر آنچه اميد داشته باشى خدا از همان چيز نا اميدت ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى قضاوت در مورد خودت ببين چه بدست آورده اى و در قبال آن چه از دست داده اى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تفسير سه کلمه است... خنديدن، بخشيدن، و فراموش کردن... پس، بخند، ببخش، و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانيست كه ماميخواهيم،اي كاش ماهم هماني بوديم كه خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي زندكي برات سخت شد نكران نشو . يادت باشه كه درياي آرام ، ناخداي قهرمان نميسازه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام داشته هايت كه به آن مى بالى خدا را جدا كن بعد ببين چه دارى؟ و به همه كمبودهايت كه از آن مى نالى خدا را اضافه كن و ببين ديگر چه كم دارى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كنيم نديده ها را ببينيم؛ ديدن آنچه كه همه مى بينند هنر نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها دو دسته اند:  آنهايى كه بيدارند در تاريكى و آنهايى كه خوابند در روشنايى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترين نوع ايمان آن است كه بدانى هر جا هستى خدا با توست  حضرت محمد(ص)