بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ياد گرفتن انچه ميخواستم بدانم احتياج به پيري داشتم اكنون براي خوب به پا كردن انچه كه ميدانم احتياج به جواني دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان به کوتاهی قدم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی را می شناسم که تنها از دور زیبا هستند، درست به مانند خورشید ، همین که از حدی به آن ها نزدیک تر شدی چنان می سوزانند که چیزی از تو باقی نمی گذارند. هنوز که هنوز فلسفه اش را ندانستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروزها به دنبالت دويدم و به اميد ديدارت به امروز رسيدم ولي افسوس...!  افسوس که تو به فرداها سفر کردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه به سنگ های راه نمی اندیشد. تشنه گیاهانی هستند که در انتظارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفي براي زندگي ، دلي براي دوست داشتن و خدايي براي پرستش داري خوشبختي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچ کس خیانت نکردم، جز خودم ! امید به زندگی خیانت به روحم بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ميايم ، برهنه ميبوسيم ، برهنه ميميريم ، با اين همه عريانى ، هنوز قلب هيچ كس پيدا نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد يادت نرود كه همه ما براى يكبار ايستادن هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر داشتن قدمهای بزرگ در زندگی باعث پاره شدن خشتک انسان میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق مثل کفش میمونه،رفاقت مثل جاده  چقدر سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بادکنکه اينقدر به سوزن فکر ميکنه تا ميغضنفر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه قراربود راه رفتن رو تو بزرگسالی یاد بگیریم هیچوقت راه نمی افتادیم!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ياد گرفتن انچه ميخواستم بدانم احتياج به پيري داشتم اكنون براي خوب به پا كردن انچه كه ميدانم احتياج به جواني دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان به کوتاهی قدم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی را می شناسم که تنها از دور زیبا هستند، درست به مانند خورشید ، همین که از حدی به آن ها نزدیک تر شدی چنان می سوزانند که چیزی از تو باقی نمی گذارند. هنوز که هنوز فلسفه اش را ندانستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروزها به دنبالت دويدم و به اميد ديدارت به امروز رسيدم ولي افسوس...!  افسوس که تو به فرداها سفر کردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه به سنگ های راه نمی اندیشد. تشنه گیاهانی هستند که در انتظارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفي براي زندگي ، دلي براي دوست داشتن و خدايي براي پرستش داري خوشبختي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچ کس خیانت نکردم، جز خودم ! امید به زندگی خیانت به روحم بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنه ميايم ، برهنه ميبوسيم ، برهنه ميميريم ، با اين همه عريانى ، هنوز قلب هيچ كس پيدا نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد يادت نرود كه همه ما براى يكبار ايستادن هزاران بار افتاده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر داشتن قدمهای بزرگ در زندگی باعث پاره شدن خشتک انسان میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق مثل کفش میمونه،رفاقت مثل جاده  چقدر سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند : نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بادکنکه اينقدر به سوزن فکر ميکنه تا ميغضنفر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه قراربود راه رفتن رو تو بزرگسالی یاد بگیریم هیچوقت راه نمی افتادیم!!!!!!!!!!