بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تراژدی است برای کسی که احساس میکند و کمدی است برای کسی که می اندیشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل سختيها چون جزيره اى باش كه دريا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زير آب كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی زمانی است که دیگری ، دریابد به تمامی از آن اویی به هنگام نیاز به تو ، احساس کند که نه تنها هرگز شکست یا ناکامی او را موجب نخواهی شد ، بلکه در همه حال در کنارش خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده خاطره ايست از ياد رفته که به ياد آمدنيست، گذشته خاطره ايست به ياد مانده که از ياد رفتنيست.. و حالا \"زندگيست!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان گرد است جایی که فکر میکنم پایان راه است می تواند آغاز شروعی دوباره باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد به من گفت:نرو که بن بسته! گوش نکردم ، رفتم وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن رو بیاموز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را گفتند جمله ای بگو که وقتی غمگینیم شادمان کند و وقتی شادیم غمگینمان کند  حکیم گفت: "این نیز بگذرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ياد گرفتن انچه ميخواستم بدانم احتياج به پيري داشتم اكنون براي خوب به پا كردن انچه كه ميدانم احتياج به جواني دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان به کوتاهی قدم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی را می شناسم که تنها از دور زیبا هستند، درست به مانند خورشید ، همین که از حدی به آن ها نزدیک تر شدی چنان می سوزانند که چیزی از تو باقی نمی گذارند. هنوز که هنوز فلسفه اش را ندانستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروزها به دنبالت دويدم و به اميد ديدارت به امروز رسيدم ولي افسوس...!  افسوس که تو به فرداها سفر کردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه به سنگ های راه نمی اندیشد. تشنه گیاهانی هستند که در انتظارند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تراژدی است برای کسی که احساس میکند و کمدی است برای کسی که می اندیشد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل سختيها چون جزيره اى باش كه دريا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زير آب كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی زمانی است که دیگری ، دریابد به تمامی از آن اویی به هنگام نیاز به تو ، احساس کند که نه تنها هرگز شکست یا ناکامی او را موجب نخواهی شد ، بلکه در همه حال در کنارش خواهی ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده خاطره ايست از ياد رفته که به ياد آمدنيست، گذشته خاطره ايست به ياد مانده که از ياد رفتنيست.. و حالا \"زندگيست!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان گرد است جایی که فکر میکنم پایان راه است می تواند آغاز شروعی دوباره باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد به من گفت:نرو که بن بسته! گوش نکردم ، رفتم وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از سکوت چگونه فریاد زدن رو بیاموز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را گفتند جمله ای بگو که وقتی غمگینیم شادمان کند و وقتی شادیم غمگینمان کند  حکیم گفت: "این نیز بگذرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ياد گرفتن انچه ميخواستم بدانم احتياج به پيري داشتم اكنون براي خوب به پا كردن انچه كه ميدانم احتياج به جواني دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان به کوتاهی قدم باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی را می شناسم که تنها از دور زیبا هستند، درست به مانند خورشید ، همین که از حدی به آن ها نزدیک تر شدی چنان می سوزانند که چیزی از تو باقی نمی گذارند. هنوز که هنوز فلسفه اش را ندانستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروزها به دنبالت دويدم و به اميد ديدارت به امروز رسيدم ولي افسوس...!  افسوس که تو به فرداها سفر کردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه به سنگ های راه نمی اندیشد. تشنه گیاهانی هستند که در انتظارند.