بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ رنگ داشت ؛ هر روز شاید ؛ ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست و بیرنگی کمیاب ترین چیزها بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى قانون نيست،زندگى قافيه باران است،زندگى ديپلماسى تضادهاست،زندگى دموكراسي قفسهاست،زندگى درام صبح فريادهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تورا فراموش کند ، تو خوب بودن را فراموش نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــي تــو رابطـه هاي دوستــي بــَعضـها بــه مسائل جنســي فکــر ميـکــُنن بــَعضـي هام بــه شارژ ايرانـســـل ! دَرک مــي کــُنــي کـه تَنهـايــي زياد هــَم بــَد نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي اينکه به نيمه پر ليوان نگاه کني، زل بزن به نيمه خالي و سعي کن پرش کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جا تو زندگيت شيطان باش! جاييکه ازت ميخوان جلوي آدماي ديگه خم شي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي مارپله زندگي، مهره نباش که هر چي گفتن بگي باشه، تاس باش که هر چي گفتي بگن باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین منشآادمی محبت اوست چه به دوست چه به دشمن.که دوست رابزرگ کندودشمن رادوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشت انسانها را کوچک میکند .. پس چرا خدا خیلی بزرگ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش اصلا هم نگران گم شدنت نباش … اونی که اگه کم باشی گمت کنه، همونیه که اگه زیاد باشی،حیفت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه سنگسارش می کنن اما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه به زنش میگن بیشتر به شوهرت برس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردراندیشه آینده نباشید آینده ای نخواهیدداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرتشویق کنیدکه تشویق نکردن تنبیه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای دیگران راچون خطای خویش تحمل کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آنست که ازعیب خویش آگاه نباشیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ رنگ داشت ؛ هر روز شاید ؛ ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست و بیرنگی کمیاب ترین چیزها بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى قانون نيست،زندگى قافيه باران است،زندگى ديپلماسى تضادهاست،زندگى دموكراسي قفسهاست،زندگى درام صبح فريادهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تورا فراموش کند ، تو خوب بودن را فراموش نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــي تــو رابطـه هاي دوستــي بــَعضـها بــه مسائل جنســي فکــر ميـکــُنن بــَعضـي هام بــه شارژ ايرانـســـل ! دَرک مــي کــُنــي کـه تَنهـايــي زياد هــَم بــَد نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي اينکه به نيمه پر ليوان نگاه کني، زل بزن به نيمه خالي و سعي کن پرش کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جا تو زندگيت شيطان باش! جاييکه ازت ميخوان جلوي آدماي ديگه خم شي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي مارپله زندگي، مهره نباش که هر چي گفتن بگي باشه، تاس باش که هر چي گفتي بگن باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین منشآادمی محبت اوست چه به دوست چه به دشمن.که دوست رابزرگ کندودشمن رادوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشت انسانها را کوچک میکند .. پس چرا خدا خیلی بزرگ است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش اصلا هم نگران گم شدنت نباش … اونی که اگه کم باشی گمت کنه، همونیه که اگه زیاد باشی،حیفت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه سنگسارش می کنن اما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه به زنش میگن بیشتر به شوهرت برس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردراندیشه آینده نباشید آینده ای نخواهیدداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرتشویق کنیدکه تشویق نکردن تنبیه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاهای دیگران راچون خطای خویش تحمل کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آنست که ازعیب خویش آگاه نباشیم