بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر هم از بارشش قصد فداكاري نداشت
عقده در دل داشت،روي خاك خالي كردورفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه الاكلنگ اثبات بزرگي كسي است كه فرومينشيند تاديگري پروازراتجربه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی در جهان همراه اهل درد باش،یا نبر نامی زمردی یا در حقیقت مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که از قبرستان شروع بشه قبلا مرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل سیگار است. روشن که شد، بکشی یا نکشی، تا انتها می سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه باخودش تنهاست هنوزکامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت انچه را كه داري رابا حسرت انچه را كه نداري تباه نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ رنگ داشت ؛ هر روز شاید ؛ ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست و بیرنگی کمیاب ترین چیزها بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى قانون نيست،زندگى قافيه باران است،زندگى ديپلماسى تضادهاست،زندگى دموكراسي قفسهاست،زندگى درام صبح فريادهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تورا فراموش کند ، تو خوب بودن را فراموش نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــي تــو رابطـه هاي دوستــي بــَعضـها بــه مسائل جنســي فکــر ميـکــُنن بــَعضـي هام بــه شارژ ايرانـســـل ! دَرک مــي کــُنــي کـه تَنهـايــي زياد هــَم بــَد نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي اينکه به نيمه پر ليوان نگاه کني، زل بزن به نيمه خالي و سعي کن پرش کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جا تو زندگيت شيطان باش! جاييکه ازت ميخوان جلوي آدماي ديگه خم شي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي مارپله زندگي، مهره نباش که هر چي گفتن بگي باشه، تاس باش که هر چي گفتي بگن باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین منشآادمی محبت اوست چه به دوست چه به دشمن.که دوست رابزرگ کندودشمن رادوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشت انسانها را کوچک میکند .. پس چرا خدا خیلی بزرگ است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر هم از بارشش قصد فداكاري نداشت
عقده در دل داشت،روي خاك خالي كردورفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه الاكلنگ اثبات بزرگي كسي است كه فرومينشيند تاديگري پروازراتجربه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی در جهان همراه اهل درد باش،یا نبر نامی زمردی یا در حقیقت مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که از قبرستان شروع بشه قبلا مرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل سیگار است. روشن که شد، بکشی یا نکشی، تا انتها می سوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه باخودش تنهاست هنوزکامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت انچه را كه داري رابا حسرت انچه را كه نداري تباه نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ رنگ داشت ؛ هر روز شاید ؛ ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست و بیرنگی کمیاب ترین چیزها بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى قانون نيست،زندگى قافيه باران است،زندگى ديپلماسى تضادهاست،زندگى دموكراسي قفسهاست،زندگى درام صبح فريادهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی خوبی های تورا فراموش کند ، تو خوب بودن را فراموش نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــي تــو رابطـه هاي دوستــي بــَعضـها بــه مسائل جنســي فکــر ميـکــُنن بــَعضـي هام بــه شارژ ايرانـســـل ! دَرک مــي کــُنــي کـه تَنهـايــي زياد هــَم بــَد نيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي اينکه به نيمه پر ليوان نگاه کني، زل بزن به نيمه خالي و سعي کن پرش کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه جا تو زندگيت شيطان باش! جاييکه ازت ميخوان جلوي آدماي ديگه خم شي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي مارپله زندگي، مهره نباش که هر چي گفتن بگي باشه، تاس باش که هر چي گفتي بگن باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین منشآادمی محبت اوست چه به دوست چه به دشمن.که دوست رابزرگ کندودشمن رادوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشت انسانها را کوچک میکند .. پس چرا خدا خیلی بزرگ است !