بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي دروغ به حقيقت گفت بريم درياشناكنيم حقيقت ساده پذيرفت وآنهاكنار دريا رفتند حقيقت تالباسهايش رادرآورد دروغ آنها را دزديد و فرار كرد ازآن پس حقيقت عريان وزشت است ولى دروغ درلباس حقيقت زيباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باور پرنده ای است که به پرواز می اندیشد.دلیل پرواز پر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم كه باشي، بازهم يك عده ازتوناراضي هستند.. اماازبچه هاي مردم راضي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگي انسان امروز در اين جمله خلاصه ميشه:فداكردن آسايش زندگي براي ساختن وسايل آسايش زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل جواب سرزنش موج را نداد گاهي فقط سكوت سزاي سبك سريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ به اندازه رنج ومحنت،روح انسان رابزرگ نميكند.لردآبيوري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنيدتاهمه غصه هاوپريشاني هاي خودرافراموش كنيد.گاليله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه تسکین دهنده ی آرزوهای طلایی، دو چیز است:صبر و امید الکساندر دوما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد كردن قلبي با يك عمل ، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان بمان برای ساختن و نساز برای ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ کس در نظر ما کامل نيست تا زماني که عاشق بشويم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجارهمیشگی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است – جان اولیورهاینر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهي قضاوتم كني.كفشهايم رابپوش.راهم راقدم بزن.دردهايم رابكش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي دروغ به حقيقت گفت بريم درياشناكنيم حقيقت ساده پذيرفت وآنهاكنار دريا رفتند حقيقت تالباسهايش رادرآورد دروغ آنها را دزديد و فرار كرد ازآن پس حقيقت عريان وزشت است ولى دروغ درلباس حقيقت زيباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نامحدودی پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش توان تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باور پرنده ای است که به پرواز می اندیشد.دلیل پرواز پر نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم كه باشي، بازهم يك عده ازتوناراضي هستند.. اماازبچه هاي مردم راضي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگي انسان امروز در اين جمله خلاصه ميشه:فداكردن آسايش زندگي براي ساختن وسايل آسايش زندگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل جواب سرزنش موج را نداد گاهي فقط سكوت سزاي سبك سريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ به اندازه رنج ومحنت،روح انسان رابزرگ نميكند.لردآبيوري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنيدتاهمه غصه هاوپريشاني هاي خودرافراموش كنيد.گاليله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه تسکین دهنده ی آرزوهای طلایی، دو چیز است:صبر و امید الکساندر دوما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد كردن قلبي با يك عمل ، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان بمان برای ساختن و نساز برای ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ کس در نظر ما کامل نيست تا زماني که عاشق بشويم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجارهمیشگی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است – جان اولیورهاینر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهي قضاوتم كني.كفشهايم رابپوش.راهم راقدم بزن.دردهايم رابكش