بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد بسپار،کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مرگ آن قدر ترسناک است و نه زندگی آن قدر شیرین، که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد. امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی که مردمش آسوده نباشند پادشاهش عادل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدزندگی آن جشنی نباشد که تو انتظارش راداشتی، اماحال که به آن دعوت شدی تامیتوانی زیبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ی اوج فواره سراغاز سقوطشه پس زیاداوج نگیر تا سقوطت اسون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن داره حتی با کفشای پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما به بدی وقتایی كه ازشون ناراحتیم نیستن به خوبی لحظه هایی كه باهاشون خوش میگذرونیم هم نیستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دوست داشته باش اما تجربه ام نکن… برای آموختن ابزار مناسبی نیستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى به من آموخت آدمها نه دروغ مى گویند نه زیر حرفشان مى زنند اگر چیزى مى گویند صرفا احساسشان در همان لحظه است نباید رویش حساب باز کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت واسه فراموش کردن یه آدم آدم دیگه اى رو بازیچه احساسات زودگذرتون نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى به من آموخت همیشه آماده دفاع از حمله احتمالى کسى باشم که بهش محبت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نجنگ… آنکه میخواهد برود امروز نرود فردا حتما خواهد رفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد بسپار،کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مرگ آن قدر ترسناک است و نه زندگی آن قدر شیرین، که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد. امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی که مردمش آسوده نباشند پادشاهش عادل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدزندگی آن جشنی نباشد که تو انتظارش راداشتی، اماحال که به آن دعوت شدی تامیتوانی زیبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ی اوج فواره سراغاز سقوطشه پس زیاداوج نگیر تا سقوطت اسون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن داره حتی با کفشای پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما به بدی وقتایی كه ازشون ناراحتیم نیستن به خوبی لحظه هایی كه باهاشون خوش میگذرونیم هم نیستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دوست داشته باش اما تجربه ام نکن… برای آموختن ابزار مناسبی نیستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى به من آموخت آدمها نه دروغ مى گویند نه زیر حرفشان مى زنند اگر چیزى مى گویند صرفا احساسشان در همان لحظه است نباید رویش حساب باز کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت واسه فراموش کردن یه آدم آدم دیگه اى رو بازیچه احساسات زودگذرتون نکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى به من آموخت همیشه آماده دفاع از حمله احتمالى کسى باشم که بهش محبت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نجنگ… آنکه میخواهد برود امروز نرود فردا حتما خواهد رفت