بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي ترسم كه حيوانات، انسان را به صورت موجودي همنوع خود كه عقل سليم را گم كرده است بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید موریانه ی نگرانی - بنای زندگی تان را نابود کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد به عظیم ترین خیر و صلاح زندگیمان بدل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه خود سؤال . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسی كه كوه را می شكافد تا به معدن جواهر برسد، ولی خویش را نمی كاود تا به درون خود راه یابد. (خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کازانتزا کیس گفته است: « قلم و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید و بعد، وارد آن شوید.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد بسپار،کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مرگ آن قدر ترسناک است و نه زندگی آن قدر شیرین، که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد. امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی که مردمش آسوده نباشند پادشاهش عادل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدزندگی آن جشنی نباشد که تو انتظارش راداشتی، اماحال که به آن دعوت شدی تامیتوانی زیبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ی اوج فواره سراغاز سقوطشه پس زیاداوج نگیر تا سقوطت اسون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن داره حتی با کفشای پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي ترسم كه حيوانات، انسان را به صورت موجودي همنوع خود كه عقل سليم را گم كرده است بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید موریانه ی نگرانی - بنای زندگی تان را نابود کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد به عظیم ترین خیر و صلاح زندگیمان بدل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه خود سؤال . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از كسی كه كوه را می شكافد تا به معدن جواهر برسد، ولی خویش را نمی كاود تا به درون خود راه یابد. (خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کازانتزا کیس گفته است: « قلم و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید و بعد، وارد آن شوید.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد بسپار،کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مرگ آن قدر ترسناک است و نه زندگی آن قدر شیرین، که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد. امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزمینی که مردمش آسوده نباشند پادشاهش عادل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدزندگی آن جشنی نباشد که تو انتظارش راداشتی، اماحال که به آن دعوت شدی تامیتوانی زیبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ی اوج فواره سراغاز سقوطشه پس زیاداوج نگیر تا سقوطت اسون باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن داره حتی با کفشای پاره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود . . .