بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شكست می خورم تا راه شكست دادن را بیاموزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روئياهاي ما ميتوانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر،سكوي پرواز است و موجب تجلي خداوند برانسان..، پس تسليم مطلق خداوندباش و اراده اورامشاهده كن، خواهي ديدكه چگونه مشكلات را ازتو خواهد گرفت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشد به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردهاي بزرگ با خطرهاي بزرگ همراهند. احتياط شرط اول است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دســت دادن امـيـدي پـوچ و مـحـال، خــود مـوفـقـيـت و پــيـشـرفـتــي بـزرگ اســـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند خردمندان بينديشيد، اما به زبان مردم حرف بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدزندگى آن جشنى نباشدكه آرزويش راداشتى اماحال كه به آن دعوت شده اى تاميتوانى زيبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به امید امدن کسی دلخوش نیستم. بیکسی هم بد کسی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مشکلات وقتی پیش می آید که تو دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از تقوايي كه .......... با يك تق.وا ميرود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دوست انسان عقل اوست وبزرگترین دشمن او زبان اوست پس ابتدا بیندیش وسپس بر زبان بیاور.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شكست می خورم تا راه شكست دادن را بیاموزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روئياهاي ما ميتوانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر،سكوي پرواز است و موجب تجلي خداوند برانسان..، پس تسليم مطلق خداوندباش و اراده اورامشاهده كن، خواهي ديدكه چگونه مشكلات را ازتو خواهد گرفت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشد به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردهاي بزرگ با خطرهاي بزرگ همراهند. احتياط شرط اول است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دســت دادن امـيـدي پـوچ و مـحـال، خــود مـوفـقـيـت و پــيـشـرفـتــي بـزرگ اســـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند خردمندان بينديشيد، اما به زبان مردم حرف بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايدزندگى آن جشنى نباشدكه آرزويش راداشتى اماحال كه به آن دعوت شده اى تاميتوانى زيبابرقص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به امید امدن کسی دلخوش نیستم. بیکسی هم بد کسی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مشکلات وقتی پیش می آید که تو دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از تقوايي كه .......... با يك تق.وا ميرود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دوست انسان عقل اوست وبزرگترین دشمن او زبان اوست پس ابتدا بیندیش وسپس بر زبان بیاور.