بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت   پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی جائز الخطاست   ولی هر خطایی جائز العفو نیست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانتان را به ستاره بدوزید   اما پاهایتان را روی زمین نگه دارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد   ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند . . .   (کنفوسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مشکلات زندگی را که  برداریم   زندگی شیرین میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست   او برده ی بی مزد اهریمن است . . .   (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم   اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کردیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم  . . .   (سیسرون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند   و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند  . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای   اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست . . .   (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند   هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یه نقطه فاصله هست   تا ذهنت را باز نکردی   دهنت را باز نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوه نیست که شما را از پای می اندازد، خرده ریگی است که در کفش دارید . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت   پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی جائز الخطاست   ولی هر خطایی جائز العفو نیست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانتان را به ستاره بدوزید   اما پاهایتان را روی زمین نگه دارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد   ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند . . .   (کنفوسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مشکلات زندگی را که  برداریم   زندگی شیرین میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست   او برده ی بی مزد اهریمن است . . .   (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم   اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کردیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم  . . .   (سیسرون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند   و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند  . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای   اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست . . .   (جرج برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند   هر داغی یک روز سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یه نقطه فاصله هست   تا ذهنت را باز نکردی   دهنت را باز نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه از بالانشینی رتبه ای پیدا نکرد / جاده از افتادگی از کوه بالا می رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوه نیست که شما را از پای می اندازد، خرده ریگی است که در کفش دارید . . .