بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودتو توی یه کوره دیدی ، سعی کن پخته بیرون بیایی   وگرنه سوختنو همه بلدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست! شاید کسی دارد   خفـــــه می شـــود   پـشت ِ یـک بـغـض  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا میروم   رو در روی علفهای روییده بر دیوار کهنه می ایستم   و همه ی گناهان خود را یکجا اعتراف میکنم   بخشده خواهم شد به یقین   علفها بی واسطه با خدا سخن میگویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خطا از چشم آید ، عذر میخواهد لبت   تلخی بادام را شِکَر تلافی میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید   اول ، آنچه نیستید   دوم ، همه ی آنچه هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت خودت را باد نکن   چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی   آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این محنتی که از تنگی قفس می کشیم   کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس   صد شرف دارد   به عشقی دروغی   که ریاکارانه خیانت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ، در کار ما “اگر” نباشد، بی شک پیروز خواهیم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و رنجی که مرا می شکند ، تراشی است که ه الماس می دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش   فرهاد   گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صلیب اگر کشیده شدی مسیح باش   نه مترسکه سره جالیز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها انسان قیمت هر چیز را میداند ولی ارزش هیچ چیز را نمیداند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودتو توی یه کوره دیدی ، سعی کن پخته بیرون بیایی   وگرنه سوختنو همه بلدن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست! شاید کسی دارد   خفـــــه می شـــود   پـشت ِ یـک بـغـض  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اعتراف به کلیسا میروم   رو در روی علفهای روییده بر دیوار کهنه می ایستم   و همه ی گناهان خود را یکجا اعتراف میکنم   بخشده خواهم شد به یقین   علفها بی واسطه با خدا سخن میگویند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خطا از چشم آید ، عذر میخواهد لبت   تلخی بادام را شِکَر تلافی میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید   اول ، آنچه نیستید   دوم ، همه ی آنچه هستید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت خودت را باد نکن   چرا که کوچک ترین سوزن تو را می ترکاند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرایش تو به آن کس که تو را نمیخواهد سبب خواری توست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی   آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این محنتی که از تنگی قفس می کشیم   کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس   صد شرف دارد   به عشقی دروغی   که ریاکارانه خیانت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ، در کار ما “اگر” نباشد، بی شک پیروز خواهیم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و رنجی که مرا می شکند ، تراشی است که ه الماس می دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش   فرهاد   گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صلیب اگر کشیده شدی مسیح باش   نه مترسکه سره جالیز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها انسان قیمت هر چیز را میداند ولی ارزش هیچ چیز را نمیداند . . .