بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی   آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این محنتی که از تنگی قفس می کشیم   کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس   صد شرف دارد   به عشقی دروغی   که ریاکارانه خیانت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ، در کار ما “اگر” نباشد، بی شک پیروز خواهیم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و رنجی که مرا می شکند ، تراشی است که ه الماس می دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش   فرهاد   گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صلیب اگر کشیده شدی مسیح باش   نه مترسکه سره جالیز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها انسان قیمت هر چیز را میداند ولی ارزش هیچ چیز را نمیداند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت   پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی جائز الخطاست   ولی هر خطایی جائز العفو نیست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانتان را به ستاره بدوزید   اما پاهایتان را روی زمین نگه دارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد   ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند . . .   (کنفوسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مشکلات زندگی را که  برداریم   زندگی شیرین میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست   او برده ی بی مزد اهریمن است . . .   (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم   اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کردیم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به اونی که میخوای نمیرسی   آهسته تر برو تا اونی که تو رو میخواد بهت برسه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه فکرت کار دستت بده ، تو یه کاری دستش بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این محنتی که از تنگی قفس می کشیم   کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس   صد شرف دارد   به عشقی دروغی   که ریاکارانه خیانت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ، در کار ما “اگر” نباشد، بی شک پیروز خواهیم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و رنجی که مرا می شکند ، تراشی است که ه الماس می دهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شیرین نباش   فرهاد   گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صلیب اگر کشیده شدی مسیح باش   نه مترسکه سره جالیز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها انسان قیمت هر چیز را میداند ولی ارزش هیچ چیز را نمیداند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارت چرک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک نویس گفتارت   پاک نویست را با اعمال اشتباه تباه و خط خطی نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی جائز الخطاست   ولی هر خطایی جائز العفو نیست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانتان را به ستاره بدوزید   اما پاهایتان را روی زمین نگه دارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد   ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند . . .   (کنفوسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مشکلات زندگی را که  برداریم   زندگی شیرین میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او که شادمانی مردم را نمی خواهد از ما نیست   او برده ی بی مزد اهریمن است . . .   (کوروش بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم   اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کردیم . . .