بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی نشوی همرنگ ، رسوای جماعت شو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد   به من گفت:نرو که بن بسته!   گوش نکردم ، رفتم   وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم   پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرد   از بس که می مانده ته دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی   نه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان عاقل درقلب اوست وقلب احمق در زبانش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد   اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند   ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید . . .   (آستین فلپز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد . . .   (یونسکو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژان یل توله : براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند   زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فرصتها پشت در خانه شما نمی آیند،در دیگری بسازید . . .   (نیلتن بدل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسانیکه با من میمانند سپاسگزارم   آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند   ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشکرم   آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به امواج دریا میماند   چیزهایی را با خود میاورد در حالی که چیزهای دیگری را با خود میبرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟   (ویلیام تن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نشانه ی ضعف نیست..گاهی نشانه ی یک بخشش است   یک فداکاری..گاهی یک ظلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ، در خصوص ایده ها صحبت می کنند.   مغزهای متوسط، در مورد حوادث بحث می کنند   و مغزهای کوچک، درباره مردم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهی نشوی همرنگ ، رسوای جماعت شو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد   به من گفت:نرو که بن بسته!   گوش نکردم ، رفتم   وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم   پیر شده بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرد   از بس که می مانده ته دل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی   نه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان عاقل درقلب اوست وقلب احمق در زبانش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد   اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند   ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید . . .   (آستین فلپز)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد . . .   (یونسکو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژان یل توله : براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند   زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فرصتها پشت در خانه شما نمی آیند،در دیگری بسازید . . .   (نیلتن بدل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسانیکه با من میمانند سپاسگزارم   آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند   ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشکرم   آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به امواج دریا میماند   چیزهایی را با خود میاورد در حالی که چیزهای دیگری را با خود میبرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟   (ویلیام تن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نشانه ی ضعف نیست..گاهی نشانه ی یک بخشش است   یک فداکاری..گاهی یک ظلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ، در خصوص ایده ها صحبت می کنند.   مغزهای متوسط، در مورد حوادث بحث می کنند   و مغزهای کوچک، درباره مردم . . .