بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران را ترجمه کند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که نادانی انسان خدا را چه رنجی می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مظلوم است خودش ظالم را یاری کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیطان پوزش میطلبیم ، نبایدفراموش کنیم که ما فقط یک طرف داستان را شنیده ایم . چون تمام کتابها را خدا نوشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کردن را یاد بگیریم...  گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب كار اينجاست كه من" آنچه هستم " را با " آنچه بايد باشم " اشتباه میكنم ، خيال ميكنم آنچه بايد باشم هستم ، در حاليكه آنچه هستم نبايد باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كند دیگران را فریب داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیار کسانی که زیاد حرف میزنند بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند کسانی که کم حرف میزنند اما بسیار میگویند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنوز قوانین بازی رو یاد نگرفتی بهتره خودت محترمانه از بازی انصراف بدی قبل از اینکه دیگران شکستت رو جشن بگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشند   و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یک همسر فقط همراه آدم نیست، او کل تقدیر ماست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که بتواند سکوت دیگران را ترجمه کند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که نادانی انسان خدا را چه رنجی می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مظلوم است خودش ظالم را یاری کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیطان پوزش میطلبیم ، نبایدفراموش کنیم که ما فقط یک طرف داستان را شنیده ایم . چون تمام کتابها را خدا نوشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کردن را یاد بگیریم...  گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب كار اينجاست كه من" آنچه هستم " را با " آنچه بايد باشم " اشتباه میكنم ، خيال ميكنم آنچه بايد باشم هستم ، در حاليكه آنچه هستم نبايد باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كند دیگران را فریب داده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیار کسانی که زیاد حرف میزنند بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند کسانی که کم حرف میزنند اما بسیار میگویند . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هنوز قوانین بازی رو یاد نگرفتی بهتره خودت محترمانه از بازی انصراف بدی قبل از اینکه دیگران شکستت رو جشن بگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای 2 بار به یک شکل رخ نمیدهد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشند   و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یک همسر فقط همراه آدم نیست، او کل تقدیر ماست . . .