بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهنداما نگرانی مهمتر این است که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازدبنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار ندادهپس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یا بدمکالمه شما ، تبلیغات شماستهر زمان که شما دهان خود را باز میکنیداجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در مسیر پیموده شده گام بر نداریدزیرا این راه تنها شما را به جایی میرساند که دیگران رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نقطه کوچک می تواند یک جمله بزرگ را متوقف کنداما آیا چند نقطه می تواند تداوم بدهد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیچگاه به عقب راه نخوام رفتمگر زمانی که خود را آماده پرش طول ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به انتقام نیست. فقط منتظر بمانآن ها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کندخداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه استاگر نرم باشی تو را له میکننداگر خشک باشی تو را میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با مشکلات روبرو میشویم ، به خدا میگوییم چرا من ؟اما زمانی که خوشحالی به ما روی میآورد ، صحبتی از خدا نیستیاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم ” بله خدا ! خود من”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات هنگام وقوع دردناک هستنداما سالها بعد مجموعه ای از اشتباهات همراه شماستکه شما را به موفقیت میرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسیدبه یاد داشته باشیدفشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصتو یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهنداما نگرانی مهمتر این است که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازدبنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار ندادهپس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یا بدمکالمه شما ، تبلیغات شماستهر زمان که شما دهان خود را باز میکنیداجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در مسیر پیموده شده گام بر نداریدزیرا این راه تنها شما را به جایی میرساند که دیگران رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نقطه کوچک می تواند یک جمله بزرگ را متوقف کنداما آیا چند نقطه می تواند تداوم بدهد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیچگاه به عقب راه نخوام رفتمگر زمانی که خود را آماده پرش طول ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به انتقام نیست. فقط منتظر بمانآن ها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کندخداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه استاگر نرم باشی تو را له میکننداگر خشک باشی تو را میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با مشکلات روبرو میشویم ، به خدا میگوییم چرا من ؟اما زمانی که خوشحالی به ما روی میآورد ، صحبتی از خدا نیستیاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم ” بله خدا ! خود من”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات هنگام وقوع دردناک هستنداما سالها بعد مجموعه ای از اشتباهات همراه شماستکه شما را به موفقیت میرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسیدبه یاد داشته باشیدفشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصتو یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود.