بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه استاگر نرم باشی تو را له میکننداگر خشک باشی تو را میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با مشکلات روبرو میشویم ، به خدا میگوییم چرا من ؟اما زمانی که خوشحالی به ما روی میآورد ، صحبتی از خدا نیستیاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم ” بله خدا ! خود من”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات هنگام وقوع دردناک هستنداما سالها بعد مجموعه ای از اشتباهات همراه شماستکه شما را به موفقیت میرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسیدبه یاد داشته باشیدفشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصتو یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادار تر از خدا سراغ ندارم . به رسم همین وفاداریست که تو را به او می سپارم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که مرگ چه هنگام و در کجا به سراغ من مى آید مهم این است که هنگامی که مى آید من آن جا نباشم. وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی قشر نازکیست که بر روی غم کشیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی بیان می‌کند آن چه را که نمی‌ توان گفت و روشن می‌سازد آن چه را که ناممکن است مسکوت بماند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم زمانه استاگر نرم باشی تو را له میکننداگر خشک باشی تو را میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با مشکلات روبرو میشویم ، به خدا میگوییم چرا من ؟اما زمانی که خوشحالی به ما روی میآورد ، صحبتی از خدا نیستیاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم ” بله خدا ! خود من”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات هنگام وقوع دردناک هستنداما سالها بعد مجموعه ای از اشتباهات همراه شماستکه شما را به موفقیت میرساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فشار زندگی نترسیدبه یاد داشته باشیدفشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصتو یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادار تر از خدا سراغ ندارم . به رسم همین وفاداریست که تو را به او می سپارم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که مرگ چه هنگام و در کجا به سراغ من مى آید مهم این است که هنگامی که مى آید من آن جا نباشم. وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی قشر نازکیست که بر روی غم کشیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی بیان می‌کند آن چه را که نمی‌ توان گفت و روشن می‌سازد آن چه را که ناممکن است مسکوت بماند.