بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین وقت های دعا که مستجاب میشه وقتی هست که از همه چیز نا امید هستیم و یک ذره غرور هم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که طبیعت وقتی ما کچل میشویم, به ما می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی بنویس: هیچ كس دو بار زندگی نكرده است....روزی دو بار به این نوشته نگاه كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی عین بازی شطرنج میمونه،وقتی بازی بلد نیستی،همه میخوان بهت یاد بدن،وقتی هم یادگرفتی،همه میخواین شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها معشوقی است که عاشقانی دارد که هیچ یک از بودن دیگری ناراضی نیست و هیچگاه یکی از آنها معشوقش را تنها برای خود نمی خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باش:کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی. اما می توانی برای همه عمر خام بمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نابود کردن یک فرهنگنیازی نیست کتابها را سوزاندکافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند مگر آنکه گوینده ی کلمات برایتان بسیار عزیز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر به خوشبختی دردناکتر از تحمل بدبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه کار سختی باید انجام شودآن را به تنبل ترین فرد واگذار میکنمچون آسان ترین راه را برای انجام آن پیدا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مبارزه بین موج و صخره در ساحل دریا موج همیشه برنده خواهد شدنه از طریق قدرت ، بلکه به خاطر تداوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروغ مفید” است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین وقت های دعا که مستجاب میشه وقتی هست که از همه چیز نا امید هستیم و یک ذره غرور هم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که طبیعت وقتی ما کچل میشویم, به ما می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی بنویس: هیچ كس دو بار زندگی نكرده است....روزی دو بار به این نوشته نگاه كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی عین بازی شطرنج میمونه،وقتی بازی بلد نیستی،همه میخوان بهت یاد بدن،وقتی هم یادگرفتی،همه میخواین شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها معشوقی است که عاشقانی دارد که هیچ یک از بودن دیگری ناراضی نیست و هیچگاه یکی از آنها معشوقش را تنها برای خود نمی خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باش:کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی. اما می توانی برای همه عمر خام بمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نابود کردن یک فرهنگنیازی نیست کتابها را سوزاندکافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند مگر آنکه گوینده ی کلمات برایتان بسیار عزیز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر به خوشبختی دردناکتر از تحمل بدبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه کار سختی باید انجام شودآن را به تنبل ترین فرد واگذار میکنمچون آسان ترین راه را برای انجام آن پیدا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مبارزه بین موج و صخره در ساحل دریا موج همیشه برنده خواهد شدنه از طریق قدرت ، بلکه به خاطر تداوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروغ مفید” است