بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باش:کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی. اما می توانی برای همه عمر خام بمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نابود کردن یک فرهنگنیازی نیست کتابها را سوزاندکافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند مگر آنکه گوینده ی کلمات برایتان بسیار عزیز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر به خوشبختی دردناکتر از تحمل بدبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه کار سختی باید انجام شودآن را به تنبل ترین فرد واگذار میکنمچون آسان ترین راه را برای انجام آن پیدا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مبارزه بین موج و صخره در ساحل دریا موج همیشه برنده خواهد شدنه از طریق قدرت ، بلکه به خاطر تداوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروغ مفید” است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهنداما نگرانی مهمتر این است که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازدبنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار ندادهپس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یا بدمکالمه شما ، تبلیغات شماستهر زمان که شما دهان خود را باز میکنیداجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در مسیر پیموده شده گام بر نداریدزیرا این راه تنها شما را به جایی میرساند که دیگران رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نقطه کوچک می تواند یک جمله بزرگ را متوقف کنداما آیا چند نقطه می تواند تداوم بدهد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیچگاه به عقب راه نخوام رفتمگر زمانی که خود را آماده پرش طول ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به انتقام نیست. فقط منتظر بمانآن ها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کندخداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به خاطر داشته باش:کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی. اما می توانی برای همه عمر خام بمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نابود کردن یک فرهنگنیازی نیست کتابها را سوزاندکافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند مگر آنکه گوینده ی کلمات برایتان بسیار عزیز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر به خوشبختی دردناکتر از تحمل بدبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه کار سختی باید انجام شودآن را به تنبل ترین فرد واگذار میکنمچون آسان ترین راه را برای انجام آن پیدا میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مبارزه بین موج و صخره در ساحل دریا موج همیشه برنده خواهد شدنه از طریق قدرت ، بلکه به خاطر تداوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروغ مفید” است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهنداما نگرانی مهمتر این است که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازدبنابراین خدا مشکلات را بدون راه حل قرار ندادهپس با مشکلات خود ، با اعتماد به نفس بالا برخورد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یا بدمکالمه شما ، تبلیغات شماستهر زمان که شما دهان خود را باز میکنیداجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در مسیر پیموده شده گام بر نداریدزیرا این راه تنها شما را به جایی میرساند که دیگران رسیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نقطه کوچک می تواند یک جمله بزرگ را متوقف کنداما آیا چند نقطه می تواند تداوم بدهد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیچگاه به عقب راه نخوام رفتمگر زمانی که خود را آماده پرش طول ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به انتقام نیست. فقط منتظر بمانآن ها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کندخداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی