بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن برای دیدن عشق ، به ماه برای دیدن زیبایی ، به طبیعت برای دیدن امید ، به آینده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین وقت های دعا که مستجاب میشه وقتی هست که از همه چیز نا امید هستیم و یک ذره غرور هم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که طبیعت وقتی ما کچل میشویم, به ما می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی بنویس: هیچ كس دو بار زندگی نكرده است....روزی دو بار به این نوشته نگاه كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی عین بازی شطرنج میمونه،وقتی بازی بلد نیستی،همه میخوان بهت یاد بدن،وقتی هم یادگرفتی،همه میخواین شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها معشوقی است که عاشقانی دارد که هیچ یک از بودن دیگری ناراضی نیست و هیچگاه یکی از آنها معشوقش را تنها برای خود نمی خواهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن برای دیدن عشق ، به ماه برای دیدن زیبایی ، به طبیعت برای دیدن امید ، به آینده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بهترین وقت های دعا که مستجاب میشه وقتی هست که از همه چیز نا امید هستیم و یک ذره غرور هم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت :مردم ۲ نوع هستندبخشنده و گیرندهگیرنده ها بهتر میخورنداما بخشندگان بهتر میخوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که طبیعت وقتی ما کچل میشویم, به ما می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی بنویس: هیچ كس دو بار زندگی نكرده است....روزی دو بار به این نوشته نگاه كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی عین بازی شطرنج میمونه،وقتی بازی بلد نیستی،همه میخوان بهت یاد بدن،وقتی هم یادگرفتی،همه میخواین شکستت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها معشوقی است که عاشقانی دارد که هیچ یک از بودن دیگری ناراضی نیست و هیچگاه یکی از آنها معشوقش را تنها برای خود نمی خواهد