بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسـر:اگر عـاشقـ یکے دیگه بـاشم  چـیکار میـکنی؟ +دخـتر:اگـر عاشق من بـاشے عـاشق کسـ دیگه ای نمـی شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در عاقبت هر کار موجب رستگاری میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهایی که دست کم می گیرید، کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیرند آدم هایی که با تحقیر کردن دیگران خودشان را نشان می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود .. آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته چراغ آینده نیست بلکه گذشته سد راه آینده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بطلیموس: زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی  می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسمارک : اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسکالیا: یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر؟؟ افلاطون گفت: مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد؟ كه جاهلی مرا بستاید و كار من او را پسندیده آید! ندانم كه چه كار جاهلانه كرده ام كه او را خوش آمده است!(قابوس نامه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخ و برگ های زشت حسادت ، سلطه ، تفوق ، ، رقابت ، کینه ، بد بینی و بی اعتمادی ، مانع از آن می شوند که عشق را تجربه کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسـر:اگر عـاشقـ یکے دیگه بـاشم  چـیکار میـکنی؟ +دخـتر:اگـر عاشق من بـاشے عـاشق کسـ دیگه ای نمـی شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در عاقبت هر کار موجب رستگاری میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهایی که دست کم می گیرید، کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیرند آدم هایی که با تحقیر کردن دیگران خودشان را نشان می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود .. آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته چراغ آینده نیست بلکه گذشته سد راه آینده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بطلیموس: زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آبادانی  می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسمارک : اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسکالیا: یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر؟؟ افلاطون گفت: مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد؟ كه جاهلی مرا بستاید و كار من او را پسندیده آید! ندانم كه چه كار جاهلانه كرده ام كه او را خوش آمده است!(قابوس نامه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به سراغ کسی می‌رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخ و برگ های زشت حسادت ، سلطه ، تفوق ، ، رقابت ، کینه ، بد بینی و بی اعتمادی ، مانع از آن می شوند که عشق را تجربه کنی