بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهى كه جهان در كف اقبال تو باشد خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادگى آموز اگر طالب فيضى هرگز نخورد آب زمينى كه بلند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر سر نفس خود اميرى مردى گر بر دگرى خرده نگيرى مردى مردى نبود فتاده را پاى زدن گر دست فتاده اى بگيرى مردى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا تعداد کسایی که از شکست شما خوشحال میشن به نسبت کمتر از کساییه که از پیروزی شما ناراحت میشن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسـر:اگر عـاشقـ یکے دیگه بـاشم  چـیکار میـکنی؟ +دخـتر:اگـر عاشق من بـاشے عـاشق کسـ دیگه ای نمـی شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در عاقبت هر کار موجب رستگاری میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهایی که دست کم می گیرید، کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیرند آدم هایی که با تحقیر کردن دیگران خودشان را نشان می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود .. آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته چراغ آینده نیست بلکه گذشته سد راه آینده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بطلیموس: زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهى كه جهان در كف اقبال تو باشد خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادگى آموز اگر طالب فيضى هرگز نخورد آب زمينى كه بلند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر سر نفس خود اميرى مردى گر بر دگرى خرده نگيرى مردى مردى نبود فتاده را پاى زدن گر دست فتاده اى بگيرى مردى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا تعداد کسایی که از شکست شما خوشحال میشن به نسبت کمتر از کساییه که از پیروزی شما ناراحت میشن.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسـر:اگر عـاشقـ یکے دیگه بـاشم  چـیکار میـکنی؟ +دخـتر:اگـر عاشق من بـاشے عـاشق کسـ دیگه ای نمـی شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر در عاقبت هر کار موجب رستگاری میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهایی که دست کم می گیرید، کسی دیگر برای به دست آوردنشان راز و نیاز می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیرند آدم هایی که با تحقیر کردن دیگران خودشان را نشان می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود .. آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته چراغ آینده نیست بلکه گذشته سد راه آینده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بطلیموس: زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند