بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لازم است از قواعد خاصی پیروی کنیم گاهی نیز باید قواعد ساخته خودتان را بکار ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاج دارد تا شانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ها را بیشتر می شناسیم ، دوست داشتن آنها مشکل تر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی را می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابلهان را دیدار خواهی کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خیلی چیزها یادمان می دهد و ما مقصریم که یاد نمی گیریم و بارها بارها در همان تله ی شیرین قبلی گرفتار می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فرد موفقی باشی اما خدا که نیستی. پستی ها در پیش اند. از موفقیت امروز لذت ببر فردا روز دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهى كه جهان در كف اقبال تو باشد خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادگى آموز اگر طالب فيضى هرگز نخورد آب زمينى كه بلند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر سر نفس خود اميرى مردى گر بر دگرى خرده نگيرى مردى مردى نبود فتاده را پاى زدن گر دست فتاده اى بگيرى مردى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا تعداد کسایی که از شکست شما خوشحال میشن به نسبت کمتر از کساییه که از پیروزی شما ناراحت میشن.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لازم است از قواعد خاصی پیروی کنیم گاهی نیز باید قواعد ساخته خودتان را بکار ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاج دارد تا شانس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ها را بیشتر می شناسیم ، دوست داشتن آنها مشکل تر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی را می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابلهان را دیدار خواهی کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خیلی چیزها یادمان می دهد و ما مقصریم که یاد نمی گیریم و بارها بارها در همان تله ی شیرین قبلی گرفتار می شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فرد موفقی باشی اما خدا که نیستی. پستی ها در پیش اند. از موفقیت امروز لذت ببر فردا روز دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهى كه جهان در كف اقبال تو باشد خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادگى آموز اگر طالب فيضى هرگز نخورد آب زمينى كه بلند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بر سر نفس خود اميرى مردى گر بر دگرى خرده نگيرى مردى مردى نبود فتاده را پاى زدن گر دست فتاده اى بگيرى مردى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا تعداد کسایی که از شکست شما خوشحال میشن به نسبت کمتر از کساییه که از پیروزی شما ناراحت میشن.......