بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گیر و دار محکمه میزان دروغگوست... در کشوری که رعیت و سلطان دروغگوست تشخیص گرگ ها چقدر سخت میشود در گله ای که حضرت چوپان دروغگوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزى ازان كسى است كه بيشتر از ديگران استقامت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه فریفته نگاهی گردد ، توان نجات آدمیان را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مرد را وادار میکند بی وفایی زنش را نبیند اعتماد به حسن اخلاقی زنش نیست ، بلکه ضعف اخلاقی خودش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه ار آن بویی برده باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزی که می اید,  این شمایید که انتخاب میکنید چگونه بگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش پیمان شکن به اندازه کفن هم نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس آنچه باشید که دوست دارید ، مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز شناساننده شمایند: صبر شما هنگامی که هیچ چیز ندارید طرز نگرش شما هنگامی که همه چیز دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانى ترين فاصله ى دنيا فاصله ى بين حرف و عملمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاب مهربانی بر چهره زدن آسان است ، ولی از روی صدق و راستی حرف زدن غیر ممکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود کاری ، زنی ، آرمانی .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گیر و دار محکمه میزان دروغگوست... در کشوری که رعیت و سلطان دروغگوست تشخیص گرگ ها چقدر سخت میشود در گله ای که حضرت چوپان دروغگوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزى ازان كسى است كه بيشتر از ديگران استقامت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه فریفته نگاهی گردد ، توان نجات آدمیان را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مرد را وادار میکند بی وفایی زنش را نبیند اعتماد به حسن اخلاقی زنش نیست ، بلکه ضعف اخلاقی خودش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه ار آن بویی برده باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزی که می اید,  این شمایید که انتخاب میکنید چگونه بگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش پیمان شکن به اندازه کفن هم نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس آنچه باشید که دوست دارید ، مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز شناساننده شمایند: صبر شما هنگامی که هیچ چیز ندارید طرز نگرش شما هنگامی که همه چیز دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانى ترين فاصله ى دنيا فاصله ى بين حرف و عملمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاب مهربانی بر چهره زدن آسان است ، ولی از روی صدق و راستی حرف زدن غیر ممکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود کاری ، زنی ، آرمانی .