بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از همه درناک تر است فقر و بیماری نیست! بی رحمی مردم نسبت به یکدیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی / تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا کسانی که خوب حرف میزنن همیشه آدم های خوب و ایده آلی نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می افشاند بدون شک همه محصول آن را درو میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کسب دارایی ، نقش عشق ، مهرورزی ، شادی و لذت بیش از کار کردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما همونی شدیم که پدر و مادرمون بهمون هشدار دادن نشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجایی میفهمی که  واقعا داره بهت خوش میگذره که دیگه به گوشیت نیاز نداشته باشی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف النفس ترین شخص... مردیست ک عشق را در زن بیدار میکند... بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواص طبیعت آدمی است که عاقلانه و منطقی فکر کند اما پوچ و بی معنی رفتار نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران اندیشه و فکر دیگران نباش زیرا انقدر مهمی که بهت فکر میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه جسمانی شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مردان زن صفت و نیز از زنان مرد صفت بیزارم ، هر کس در دنیا باید نقش خودش را بازی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افعی مهیب را دسته ای مورچه از پای در می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنجکاوی همانقدر لذت نهفته است که در تمام خواستن های شدید ، لذت دانستن و کنجکاوی یک نفر است که زندگی خیلی از کنجکاوان را به باد داده است . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از همه درناک تر است فقر و بیماری نیست! بی رحمی مردم نسبت به یکدیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی / تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا کسانی که خوب حرف میزنن همیشه آدم های خوب و ایده آلی نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تخم بدی را می افشاند بدون شک همه محصول آن را درو میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کسب دارایی ، نقش عشق ، مهرورزی ، شادی و لذت بیش از کار کردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما همونی شدیم که پدر و مادرمون بهمون هشدار دادن نشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجایی میفهمی که  واقعا داره بهت خوش میگذره که دیگه به گوشیت نیاز نداشته باشی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف النفس ترین شخص... مردیست ک عشق را در زن بیدار میکند... بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواص طبیعت آدمی است که عاقلانه و منطقی فکر کند اما پوچ و بی معنی رفتار نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران اندیشه و فکر دیگران نباش زیرا انقدر مهمی که بهت فکر میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه جسمانی شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مردان زن صفت و نیز از زنان مرد صفت بیزارم ، هر کس در دنیا باید نقش خودش را بازی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افعی مهیب را دسته ای مورچه از پای در می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنجکاوی همانقدر لذت نهفته است که در تمام خواستن های شدید ، لذت دانستن و کنجکاوی یک نفر است که زندگی خیلی از کنجکاوان را به باد داده است . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم.