بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف النفس ترین شخص... مردیست ک عشق را در زن بیدار میکند... بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواص طبیعت آدمی است که عاقلانه و منطقی فکر کند اما پوچ و بی معنی رفتار نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران اندیشه و فکر دیگران نباش زیرا انقدر مهمی که بهت فکر میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه جسمانی شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مردان زن صفت و نیز از زنان مرد صفت بیزارم ، هر کس در دنیا باید نقش خودش را بازی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افعی مهیب را دسته ای مورچه از پای در می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنجکاوی همانقدر لذت نهفته است که در تمام خواستن های شدید ، لذت دانستن و کنجکاوی یک نفر است که زندگی خیلی از کنجکاوان را به باد داده است . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گیر و دار محکمه میزان دروغگوست... در کشوری که رعیت و سلطان دروغگوست تشخیص گرگ ها چقدر سخت میشود در گله ای که حضرت چوپان دروغگوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزى ازان كسى است كه بيشتر از ديگران استقامت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه فریفته نگاهی گردد ، توان نجات آدمیان را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مرد را وادار میکند بی وفایی زنش را نبیند اعتماد به حسن اخلاقی زنش نیست ، بلکه ضعف اخلاقی خودش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه ار آن بویی برده باشیم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف النفس ترین شخص... مردیست ک عشق را در زن بیدار میکند... بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواص طبیعت آدمی است که عاقلانه و منطقی فکر کند اما پوچ و بی معنی رفتار نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود. بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران اندیشه و فکر دیگران نباش زیرا انقدر مهمی که بهت فکر میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه جسمانی شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از مردان زن صفت و نیز از زنان مرد صفت بیزارم ، هر کس در دنیا باید نقش خودش را بازی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افعی مهیب را دسته ای مورچه از پای در می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنجکاوی همانقدر لذت نهفته است که در تمام خواستن های شدید ، لذت دانستن و کنجکاوی یک نفر است که زندگی خیلی از کنجکاوان را به باد داده است . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گیر و دار محکمه میزان دروغگوست... در کشوری که رعیت و سلطان دروغگوست تشخیص گرگ ها چقدر سخت میشود در گله ای که حضرت چوپان دروغگوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيروزى ازان كسى است كه بيشتر از ديگران استقامت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه فریفته نگاهی گردد ، توان نجات آدمیان را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مرد را وادار میکند بی وفایی زنش را نبیند اعتماد به حسن اخلاقی زنش نیست ، بلکه ضعف اخلاقی خودش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه ار آن بویی برده باشیم .