بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بازى روزگار آموختم كه : براى آن چه دارم ، شـاكر باشم و راضى نه براى آن چه ندارم ، طلبكار و ناراضى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم وبعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘شمآ ◀مامانتو▶نفرس تو صفِ نون✘ نمےخواد واس◀دختر  مردم▶غیرتے شی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحم کنید وگرنه به شما رحم نخواهند کرد.این قانون روزگار است.اگر این را بدانیم هرگز ظلم نخواهیم کرد.  میم نون راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس ها اون چیزهایی نیست که توی خواب میبینی  کابوس ها همون چیزهایی که بهت اجازه ی خوابیدن نمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت زندگی در علم نیست ، در عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فلسفـه وفـا چنيـن آمده است دل وقف شكستن است، بيهوده نرنج...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و زمانی که برتر از همه ای بیشتر منفوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آدمیان خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوبی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران هدر نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بودنتون به زندگی کسی معنی میده زندگی رو براش بی معنی نکنید..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با تلاش بسیار اندیشه خود را فربه نمود ، اما با این وجود گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی پیش روی او دید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین هارا درخودتان خواهید یافت  وقتی دردیگران خوبی بجویید....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بازى روزگار آموختم كه : براى آن چه دارم ، شـاكر باشم و راضى نه براى آن چه ندارم ، طلبكار و ناراضى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم وبعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘شمآ ◀مامانتو▶نفرس تو صفِ نون✘ نمےخواد واس◀دختر  مردم▶غیرتے شی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحم کنید وگرنه به شما رحم نخواهند کرد.این قانون روزگار است.اگر این را بدانیم هرگز ظلم نخواهیم کرد.  میم نون راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس ها اون چیزهایی نیست که توی خواب میبینی  کابوس ها همون چیزهایی که بهت اجازه ی خوابیدن نمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت زندگی در علم نیست ، در عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فلسفـه وفـا چنيـن آمده است دل وقف شكستن است، بيهوده نرنج...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و زمانی که برتر از همه ای بیشتر منفوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آدمیان خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوبی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران هدر نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بودنتون به زندگی کسی معنی میده زندگی رو براش بی معنی نکنید..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با تلاش بسیار اندیشه خود را فربه نمود ، اما با این وجود گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی پیش روی او دید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین هارا درخودتان خواهید یافت  وقتی دردیگران خوبی بجویید....