بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس ها اون چیزهایی نیست که توی خواب میبینی  کابوس ها همون چیزهایی که بهت اجازه ی خوابیدن نمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت زندگی در علم نیست ، در عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فلسفـه وفـا چنيـن آمده است دل وقف شكستن است، بيهوده نرنج...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و زمانی که برتر از همه ای بیشتر منفوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آدمیان خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوبی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران هدر نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بودنتون به زندگی کسی معنی میده زندگی رو براش بی معنی نکنید..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با تلاش بسیار اندیشه خود را فربه نمود ، اما با این وجود گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی پیش روی او دید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین هارا درخودتان خواهید یافت  وقتی دردیگران خوبی بجویید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است پس سعی کن از آن خوب استفاده کنی شاید فردا که پاشی او نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دوست داشتنی ام،اما زیبا نیستم... من گناه میکنم،اما شیطان نیستم... من خوب هستم،ولی فرشته نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که یکی رو امتحان میکنه، اول خودش توی امتحان صداقت رد میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام میدهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** خـــواب غفلت ** .....!! احتـــــــياج بـــــه ..... ** بســـتر ** نـــدارد ..........!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس ها اون چیزهایی نیست که توی خواب میبینی  کابوس ها همون چیزهایی که بهت اجازه ی خوابیدن نمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت زندگی در علم نیست ، در عمل است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فلسفـه وفـا چنيـن آمده است دل وقف شكستن است، بيهوده نرنج...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و زمانی که برتر از همه ای بیشتر منفوری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگامه رستاخیز و غرش آدمیان خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوبی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران هدر نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بودنتون به زندگی کسی معنی میده زندگی رو براش بی معنی نکنید..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با تلاش بسیار اندیشه خود را فربه نمود ، اما با این وجود گوش به سخن این و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی پیش روی او دید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین هارا درخودتان خواهید یافت  وقتی دردیگران خوبی بجویید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است پس سعی کن از آن خوب استفاده کنی شاید فردا که پاشی او نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دوست داشتنی ام،اما زیبا نیستم... من گناه میکنم،اما شیطان نیستم... من خوب هستم،ولی فرشته نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که یکی رو امتحان میکنه، اول خودش توی امتحان صداقت رد میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خردی است که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام میدهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** خـــواب غفلت ** .....!! احتـــــــياج بـــــه ..... ** بســـتر ** نـــدارد ..........!!!!!