بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوشش كنيد كـه به چيزها دسترسى داشته باشيد نه اين كه مالك آن ها شويد .....!! وقتى چيزى را تصاحب مى كنيد ، در واقع آن چيز نيز شما را تصاحب مى كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همرنگ جماعت نبودن همیشه هم رسوایی نیست گاهی یک قدم جلوتر بودن است... از جماعتی که از قدم بر داشتن دلهره دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشور های پیشرفته از فقر درک و فهم ، فقر اراده ، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند . امروزه بیماری وحشتناک تر از این در جهان وجود ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق تا وسعت نامتناهی نامردند ، گدایی عشق میکنند تا وقتی بدان نرسیده اند و وقتی به آن رسیدند در کمال مردانگی نامردی خود را به جای می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که نمی دانند کار زشتی مرتکب می شوند آدمهای قابل تحملی هستند اما کسانی که به زشتی کارشان واقف هستند اما سعی در گول زدن دیگران دارند جنایتکارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد  تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد  گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل بیهوده به گرد شمع پروانه نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر ** اولـــش ** بـه فـــكر ** آخـــرش ** نـــــباشـــــى ** آخـــرش ** بـــــه فــــــكر ** اولـــــش ** مـــى افــــتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــادمـــان باشـــد .......... ** زنــــدگـــــى ** كـــوتــــاهتـــر از اين حـــرف هـــاست  كـــه بــــا آدم هــــاى بــــه درد نــــخور ســــر كــــنيم ........!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر رفتـــنى  رســــــيدن نيست امــــا .......... بــــراى رســـيدن  راهى .......... جز رفـــتن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور یعنی از شب تا صبح تظاهر کنی ازش متنفری امـا آخر شب تو بمونی و خوده بی غرورت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در وجود خود درختی داریم که ریشه در فهم مان دارد با آگاهی مان آبیاری  و با استعدادمان شکوفا میشود ما باغبان میوه ذهنمان هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد  ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت ویرانه دل ماست که با هر نگه دوست صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو برای چه شخصی احترام قايلی تا بگویم چگونه شخصی هستی و تو خود نشان آن هستی که چنین شخصی شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما هیچوقت عوض نمیشن فقط بعد از مدتی خود واقعیشونو نشون میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب بی گناه خفتی هولناک در پی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگوید: دنیا پر از تباهی است،... نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوشش كنيد كـه به چيزها دسترسى داشته باشيد نه اين كه مالك آن ها شويد .....!! وقتى چيزى را تصاحب مى كنيد ، در واقع آن چيز نيز شما را تصاحب مى كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همرنگ جماعت نبودن همیشه هم رسوایی نیست گاهی یک قدم جلوتر بودن است... از جماعتی که از قدم بر داشتن دلهره دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشور های پیشرفته از فقر درک و فهم ، فقر اراده ، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند . امروزه بیماری وحشتناک تر از این در جهان وجود ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق تا وسعت نامتناهی نامردند ، گدایی عشق میکنند تا وقتی بدان نرسیده اند و وقتی به آن رسیدند در کمال مردانگی نامردی خود را به جای می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که نمی دانند کار زشتی مرتکب می شوند آدمهای قابل تحملی هستند اما کسانی که به زشتی کارشان واقف هستند اما سعی در گول زدن دیگران دارند جنایتکارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد  تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد  گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل بیهوده به گرد شمع پروانه نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر ** اولـــش ** بـه فـــكر ** آخـــرش ** نـــــباشـــــى ** آخـــرش ** بـــــه فــــــكر ** اولـــــش ** مـــى افــــتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــادمـــان باشـــد .......... ** زنــــدگـــــى ** كـــوتــــاهتـــر از اين حـــرف هـــاست  كـــه بــــا آدم هــــاى بــــه درد نــــخور ســــر كــــنيم ........!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر رفتـــنى  رســــــيدن نيست امــــا .......... بــــراى رســـيدن  راهى .......... جز رفـــتن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور یعنی از شب تا صبح تظاهر کنی ازش متنفری امـا آخر شب تو بمونی و خوده بی غرورت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در وجود خود درختی داریم که ریشه در فهم مان دارد با آگاهی مان آبیاری  و با استعدادمان شکوفا میشود ما باغبان میوه ذهنمان هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد  ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت ویرانه دل ماست که با هر نگه دوست صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو برای چه شخصی احترام قايلی تا بگویم چگونه شخصی هستی و تو خود نشان آن هستی که چنین شخصی شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما هیچوقت عوض نمیشن فقط بعد از مدتی خود واقعیشونو نشون میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب بی گناه خفتی هولناک در پی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگوید: دنیا پر از تباهی است،... نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب....