بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــادمـــان باشـــد .......... ** زنــــدگـــــى ** كـــوتــــاهتـــر از اين حـــرف هـــاست  كـــه بــــا آدم هــــاى بــــه درد نــــخور ســــر كــــنيم ........!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر رفتـــنى  رســــــيدن نيست امــــا .......... بــــراى رســـيدن  راهى .......... جز رفـــتن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور یعنی از شب تا صبح تظاهر کنی ازش متنفری امـا آخر شب تو بمونی و خوده بی غرورت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در وجود خود درختی داریم که ریشه در فهم مان دارد با آگاهی مان آبیاری  و با استعدادمان شکوفا میشود ما باغبان میوه ذهنمان هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد  ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت ویرانه دل ماست که با هر نگه دوست صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو برای چه شخصی احترام قايلی تا بگویم چگونه شخصی هستی و تو خود نشان آن هستی که چنین شخصی شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما هیچوقت عوض نمیشن فقط بعد از مدتی خود واقعیشونو نشون میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب بی گناه خفتی هولناک در پی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگوید: دنیا پر از تباهی است،... نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند همواره فریاد می کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بند خاک نخواهد ماند.... آنکه پرواز آموخته‌ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه چیزی بگویید، یک لحظه مکث کنید و به این بیندیشید که اگر همین حرف را کسی به شما می‌گفت، چه حسی داشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده‌ای، قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انچه در دست مردم است نمیتوان روی پای خود ایستاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه و نفرت را به كسانى واگذار كنيد كه نمى توانند دوست بدارند .....!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــادمـــان باشـــد .......... ** زنــــدگـــــى ** كـــوتــــاهتـــر از اين حـــرف هـــاست  كـــه بــــا آدم هــــاى بــــه درد نــــخور ســــر كــــنيم ........!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر رفتـــنى  رســــــيدن نيست امــــا .......... بــــراى رســـيدن  راهى .......... جز رفـــتن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور یعنی از شب تا صبح تظاهر کنی ازش متنفری امـا آخر شب تو بمونی و خوده بی غرورت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در وجود خود درختی داریم که ریشه در فهم مان دارد با آگاهی مان آبیاری  و با استعدادمان شکوفا میشود ما باغبان میوه ذهنمان هستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد  ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت ویرانه دل ماست که با هر نگه دوست صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو برای چه شخصی احترام قايلی تا بگویم چگونه شخصی هستی و تو خود نشان آن هستی که چنین شخصی شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما هیچوقت عوض نمیشن فقط بعد از مدتی خود واقعیشونو نشون میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریب بی گناه خفتی هولناک در پی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون میگوید: دنیا پر از تباهی است،... نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند همواره فریاد می کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز و فردا باهم دست به یکی کردند دیروز با خاطراتش مرا فریب داد و فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بند خاک نخواهد ماند.... آنکه پرواز آموخته‌ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه چیزی بگویید، یک لحظه مکث کنید و به این بیندیشید که اگر همین حرف را کسی به شما می‌گفت، چه حسی داشتید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده‌ای، قضاوت نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انچه در دست مردم است نمیتوان روی پای خود ایستاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كينه و نفرت را به كسانى واگذار كنيد كه نمى توانند دوست بدارند .....!!