بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که مرا نشناخته ای قضاوتم نکن تا وقتی که با من درگیر نشده ای دست کمم نگیر تا وقتی که با خودم صحبت نکرده ای پشت سرم حرف نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر . افلاطون گوید : مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد که جاهلی مرا بستاید و کار من او را پسندیده آید ، ندانم چه کار جاهلانه کرده ام که او را خوش آمده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه از سکوت ادامه دار  یک زن خوشحال نباشید. زن ساکت،  یا مرده ای است در درون یا آتشی است زیر خاکستر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قدرت دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام بیاورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر که از دست دادن چیزی ما را افسرده می کند  از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــزرگ ترين امتحان كــننده  ** خداست ** و كوچك ترين امتحان دهنده ** بنده ى خدا ** .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردی بهترین هم که باشد  اگر زمانی که باید باشد نباشد همان بهتر که نباشد! (لوئیس بونوئل چه خوش گفت...ایول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک "بودن" است و انسان یک "شدن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه فراگيرى ** دانش ** ** آموزش دادن ** آن است . ** آموزش **  ** آموزنده ى **  ** آموزگار ** نيـــز هست ..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوشش كنيد كـه به چيزها دسترسى داشته باشيد نه اين كه مالك آن ها شويد .....!! وقتى چيزى را تصاحب مى كنيد ، در واقع آن چيز نيز شما را تصاحب مى كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همرنگ جماعت نبودن همیشه هم رسوایی نیست گاهی یک قدم جلوتر بودن است... از جماعتی که از قدم بر داشتن دلهره دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشور های پیشرفته از فقر درک و فهم ، فقر اراده ، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند . امروزه بیماری وحشتناک تر از این در جهان وجود ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق تا وسعت نامتناهی نامردند ، گدایی عشق میکنند تا وقتی بدان نرسیده اند و وقتی به آن رسیدند در کمال مردانگی نامردی خود را به جای می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که نمی دانند کار زشتی مرتکب می شوند آدمهای قابل تحملی هستند اما کسانی که به زشتی کارشان واقف هستند اما سعی در گول زدن دیگران دارند جنایتکارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد  تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد  گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل بیهوده به گرد شمع پروانه نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر ** اولـــش ** بـه فـــكر ** آخـــرش ** نـــــباشـــــى ** آخـــرش ** بـــــه فــــــكر ** اولـــــش ** مـــى افــــتى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی که مرا نشناخته ای قضاوتم نکن تا وقتی که با من درگیر نشده ای دست کمم نگیر تا وقتی که با خودم صحبت نکرده ای پشت سرم حرف نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصیبتی از این بزرگ تر . افلاطون گوید : مصیبتی از این بزرگ تر چه باشد که جاهلی مرا بستاید و کار من او را پسندیده آید ، ندانم چه کار جاهلانه کرده ام که او را خوش آمده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه از سکوت ادامه دار  یک زن خوشحال نباشید. زن ساکت،  یا مرده ای است در درون یا آتشی است زیر خاکستر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قدرت دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام بیاورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر که از دست دادن چیزی ما را افسرده می کند  از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــزرگ ترين امتحان كــننده  ** خداست ** و كوچك ترين امتحان دهنده ** بنده ى خدا ** .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر فردی بهترین هم که باشد  اگر زمانی که باید باشد نباشد همان بهتر که نباشد! (لوئیس بونوئل چه خوش گفت...ایول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک "بودن" است و انسان یک "شدن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه فراگيرى ** دانش ** ** آموزش دادن ** آن است . ** آموزش **  ** آموزنده ى **  ** آموزگار ** نيـــز هست ..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوشش كنيد كـه به چيزها دسترسى داشته باشيد نه اين كه مالك آن ها شويد .....!! وقتى چيزى را تصاحب مى كنيد ، در واقع آن چيز نيز شما را تصاحب مى كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همرنگ جماعت نبودن همیشه هم رسوایی نیست گاهی یک قدم جلوتر بودن است... از جماعتی که از قدم بر داشتن دلهره دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشور های پیشرفته از فقر درک و فهم ، فقر اراده ، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند . امروزه بیماری وحشتناک تر از این در جهان وجود ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق تا وسعت نامتناهی نامردند ، گدایی عشق میکنند تا وقتی بدان نرسیده اند و وقتی به آن رسیدند در کمال مردانگی نامردی خود را به جای می آورند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که نمی دانند کار زشتی مرتکب می شوند آدمهای قابل تحملی هستند اما کسانی که به زشتی کارشان واقف هستند اما سعی در گول زدن دیگران دارند جنایتکارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد  تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد  گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل بیهوده به گرد شمع پروانه نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر ** اولـــش ** بـه فـــكر ** آخـــرش ** نـــــباشـــــى ** آخـــرش ** بـــــه فــــــكر ** اولـــــش ** مـــى افــــتى