بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده های قوی جز در لباس کردار و عمل تحقق نمی یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــســان مــانــنــد رودخــانــه اســت هــر چــه عــمــیــق تــر آرام تــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الکل مایه ای گرانبهاست که همه چیز را محفوظ میدارد مگر اسرار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به اهدافت نمیرسی بدان که اهدافت هم به تو نمیرسند :/ جمله سنگین بود کمرم رگ به رگ شد : |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مسیرها،مشکلات،غیرممکن ها و تمام جهان زانو خواهند زد، در مقابل فردی که با انسجام فکری،هدفی را با شوق انتخاب کند و برای آن تعهد بسیار دهد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی ای که عازم هیچ بندری نیست باد موافق معنا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت آب در این نهفته است که هرگز چکش نمی تواند آن را بشکافد و چاقو نمی تواند آن را بدرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ تدبیری را قدرت تغییر تقدیر نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که...ضربه هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت حس ميکني؛ به خاطر بياورکه ... زيبايي شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند:چرا هرگز غمگین نمیشوی؟ گفت:دل بر آنچه که نمی ماند نمی بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــى سرسره است مى كَنى دل از خاك پله پله تا اوج مى روى تا پرواز بعد از آن بالا مى حورى سُر آرام ذره ذره تا خاك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخاطر اشتباهش طلب بخشش میکنه , شجاع و کسی که بخاطر اشتباه نکرده اش معذرت میخواهد, مهربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستى باش و آنچه نيستى نگو اى كاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است و سخت تر هم می شود اگر احمق باشید .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده های قوی جز در لباس کردار و عمل تحقق نمی یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــســان مــانــنــد رودخــانــه اســت هــر چــه عــمــیــق تــر آرام تــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الکل مایه ای گرانبهاست که همه چیز را محفوظ میدارد مگر اسرار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر فریب حواس خود پیروز باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به اهدافت نمیرسی بدان که اهدافت هم به تو نمیرسند :/ جمله سنگین بود کمرم رگ به رگ شد : |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مسیرها،مشکلات،غیرممکن ها و تمام جهان زانو خواهند زد، در مقابل فردی که با انسجام فکری،هدفی را با شوق انتخاب کند و برای آن تعهد بسیار دهد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی ای که عازم هیچ بندری نیست باد موافق معنا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت آب در این نهفته است که هرگز چکش نمی تواند آن را بشکافد و چاقو نمی تواند آن را بدرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ تدبیری را قدرت تغییر تقدیر نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که...ضربه هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت حس ميکني؛ به خاطر بياورکه ... زيبايي شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند:چرا هرگز غمگین نمیشوی؟ گفت:دل بر آنچه که نمی ماند نمی بندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــــى سرسره است مى كَنى دل از خاك پله پله تا اوج مى روى تا پرواز بعد از آن بالا مى حورى سُر آرام ذره ذره تا خاك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخاطر اشتباهش طلب بخشش میکنه , شجاع و کسی که بخاطر اشتباه نکرده اش معذرت میخواهد, مهربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستى باش و آنچه نيستى نگو اى كاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است و سخت تر هم می شود اگر احمق باشید .