بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((درسترین شکل عشق آن است که شما چگونه با یک فرد رفتار میکنید،نه اینکه در باره وی چه احساسی دارید!))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبردهـای زنـدگـی هـمـیشه بـه نـفع قـویـتریـنها پـایـان نـمی پـذیـرد... بـلکه دیـر یـا زود بـرد بـا آن کسی است کـه بـردن را بـاور دارد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت کسی جرات بیرون انداختنش از صفحه زندگی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگذار هيچ‌كس به آنچه خوش يا آنچه ناخوش است، دل بندد. نديدن خوشی درد است و ديدن ناخوشی نيز درد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم.. استجابت دعایی را دل دل میکند که دیگران گاه محال و گاه رویا می پندارندش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه درخـت نـگاه کـن... قـبل از ایـنکه شاخـه هـایـش زیـبایی نـور را لـمس کـند ریـشه هـایـش تـاریـکی را لـمس کـرده... گـاه بـرای رسیـدن بـه نـور، بـاید از تـاریـکی هـا گـذر کـرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی، اگر از كارآيی كار خود، آسوده دل باشد، از به كار بردن زور هم كوتاهی نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اندیشه که زندگی میگذرد نادرست است! باید بپذیریم که زندگی میماند! این من و تو هستیم که میگذریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند قطار نباش : که مجبور باشی از ریل پیروی کنی .  مانند کشتی باش :تا عظمت دریا را زیر پاهایت هس کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟ چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه... بهمین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن دلیل و بهانه نمی خواهد  تنها اندکی مهربانی کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــاضـــــــے بـــه خـــانــــــــه بــَـرگــشـــــــت . در جــیـــــــبِ کـــُـتـــَـــــش خــــودکـــــــار ــــــــے بود که... زار زار مــــــے گـــریـــســــــت ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـیـازی نـیـسـت. بــرای خــاص کــردنِ چـیـزی، فـقـط بـایـد بـاور کـنـی کـه اون چـیـز خـاصـه»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هلاک تو شدم تو در جنون #عشق او ، او در #فراق دیگری ! یک نفر #اهل_حساب تقسیم کند عشق را به ما ماهی چقدر ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید خواب هایتان تعبیر شوند ، اول باید بیدار شوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوایی که ادم تو ذهنش با بقیه میکنه صد برابر بدتر از دعوای واقعی بهش ضرر میرسونه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((درسترین شکل عشق آن است که شما چگونه با یک فرد رفتار میکنید،نه اینکه در باره وی چه احساسی دارید!))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبردهـای زنـدگـی هـمـیشه بـه نـفع قـویـتریـنها پـایـان نـمی پـذیـرد... بـلکه دیـر یـا زود بـرد بـا آن کسی است کـه بـردن را بـاور دارد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت کسی جرات بیرون انداختنش از صفحه زندگی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگذار هيچ‌كس به آنچه خوش يا آنچه ناخوش است، دل بندد. نديدن خوشی درد است و ديدن ناخوشی نيز درد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم.. استجابت دعایی را دل دل میکند که دیگران گاه محال و گاه رویا می پندارندش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه درخـت نـگاه کـن... قـبل از ایـنکه شاخـه هـایـش زیـبایی نـور را لـمس کـند ریـشه هـایـش تـاریـکی را لـمس کـرده... گـاه بـرای رسیـدن بـه نـور، بـاید از تـاریـکی هـا گـذر کـرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی، اگر از كارآيی كار خود، آسوده دل باشد، از به كار بردن زور هم كوتاهی نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اندیشه که زندگی میگذرد نادرست است! باید بپذیریم که زندگی میماند! این من و تو هستیم که میگذریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند قطار نباش : که مجبور باشی از ریل پیروی کنی .  مانند کشتی باش :تا عظمت دریا را زیر پاهایت هس کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟ چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه... بهمین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن دلیل و بهانه نمی خواهد  تنها اندکی مهربانی کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــاضـــــــے بـــه خـــانــــــــه بــَـرگــشـــــــت . در جــیـــــــبِ کـــُـتـــَـــــش خــــودکـــــــار ــــــــے بود که... زار زار مــــــے گـــریـــســــــت ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـیـازی نـیـسـت. بــرای خــاص کــردنِ چـیـزی، فـقـط بـایـد بـاور کـنـی کـه اون چـیـز خـاصـه»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هلاک تو شدم تو در جنون #عشق او ، او در #فراق دیگری ! یک نفر #اهل_حساب تقسیم کند عشق را به ما ماهی چقدر ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید خواب هایتان تعبیر شوند ، اول باید بیدار شوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوایی که ادم تو ذهنش با بقیه میکنه صد برابر بدتر از دعوای واقعی بهش ضرر میرسونه