بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک ترین واحد بدن سلول است اگر به اندازه ان سلول به باور های خود باور داشتیم حال زیباترین لحظه را داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه خداوند همه چیز را در یك روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد كه من بیاندیشم می توانم همه چیز را در یك روز به دست بیاورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام .... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك كردنش نیستم دعا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمو خته ام ...... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ....... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی است برای فهمیدن وی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذیر ،حتي اگرگاهي تورابه قعر دريا ببرد.. آن ماهيِ آسوده كه هميشه برسطح آب هاميبينی،مرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باباورهاي غلط سعی در كتمان حقیقت داردوپندارهاي اشتباه خودراموجه میپندارد بیاییم درست اندیشیدن راسرلوحه زندگی خود نماییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه ما را نسبت به دیگران مورد اهمیت قرار می دهد چگونه زیستن نیست بلکه چگونه خواست برای زیستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستن و جستن کار ملخک است اما هنگامی که انسان عقل خود را به کار نگیرد کار او می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی رو برای مشورت نداریم فکر کردن بهتر از مشورت با کسانی هست که می گوییم بهتر از هیچی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تصمیم می گیرد و عمل نمی کند به خود نیرنگ می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز سیستم کامپیوتری قدرتمندی است که نیاز به ارتقا ندارد اما نحوه استفاده از تمام قدرت ان به کارکننده ان بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باعث سریع تر رسیدن به خواسته ها نمی شود بلکه باعث لنگیدن در رسیدن به خواسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتن در مورد زندگی دیگران باعث می شود تا نتوانیم در مورد زندگی خود نیز تصمیم بگیریم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک ترین واحد بدن سلول است اگر به اندازه ان سلول به باور های خود باور داشتیم حال زیباترین لحظه را داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه خداوند همه چیز را در یك روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد كه من بیاندیشم می توانم همه چیز را در یك روز به دست بیاورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام .... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك كردنش نیستم دعا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمو خته ام ...... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ....... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی است برای فهمیدن وی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذیر ،حتي اگرگاهي تورابه قعر دريا ببرد.. آن ماهيِ آسوده كه هميشه برسطح آب هاميبينی،مرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باباورهاي غلط سعی در كتمان حقیقت داردوپندارهاي اشتباه خودراموجه میپندارد بیاییم درست اندیشیدن راسرلوحه زندگی خود نماییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه ما را نسبت به دیگران مورد اهمیت قرار می دهد چگونه زیستن نیست بلکه چگونه خواست برای زیستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستن و جستن کار ملخک است اما هنگامی که انسان عقل خود را به کار نگیرد کار او می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی رو برای مشورت نداریم فکر کردن بهتر از مشورت با کسانی هست که می گوییم بهتر از هیچی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تصمیم می گیرد و عمل نمی کند به خود نیرنگ می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز سیستم کامپیوتری قدرتمندی است که نیاز به ارتقا ندارد اما نحوه استفاده از تمام قدرت ان به کارکننده ان بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باعث سریع تر رسیدن به خواسته ها نمی شود بلکه باعث لنگیدن در رسیدن به خواسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتن در مورد زندگی دیگران باعث می شود تا نتوانیم در مورد زندگی خود نیز تصمیم بگیریم