بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرض ورزی یعنی تو بگویی : مخالفم ! انتقاد یعنی تو بگویی : به این دلیل من مخالفم !!! و غرض ورزی از حسادت میاد و انتقاد از دلسوزی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی یاد گرفتم که برای رسیدن به هرچیز باید عمل کرد و عمل کرد و عمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به بزرگ ترین ها باید جلو رفت فکر کردن انسان را در سر جای خود می خوشکاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند وبنگر که دنیا با تو میخندد,بنال و ببین که در تنهایی اشک میریزی!زیرا این جهان پیر رعنا شادی های خود را وام میگیرد اما از غصه و رنج چندان که خواهی در خزانه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد روزی خواهد آمد که با خود بگوید : برای چنین روزهای مبادایی، کاش قطعه ای آسمان می خریدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ما در زندگی. هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم، بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با هم بودن را تجربه میکنیم و شاید فردا به یاد هم بودن را ! پس امروزمان را زیبا کنیم به حرمت خاطرات فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک ترین واحد بدن سلول است اگر به اندازه ان سلول به باور های خود باور داشتیم حال زیباترین لحظه را داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه خداوند همه چیز را در یك روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد كه من بیاندیشم می توانم همه چیز را در یك روز به دست بیاورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام .... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك كردنش نیستم دعا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمو خته ام ...... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ....... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی است برای فهمیدن وی ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرض ورزی یعنی تو بگویی : مخالفم ! انتقاد یعنی تو بگویی : به این دلیل من مخالفم !!! و غرض ورزی از حسادت میاد و انتقاد از دلسوزی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی یاد گرفتم که برای رسیدن به هرچیز باید عمل کرد و عمل کرد و عمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به بزرگ ترین ها باید جلو رفت فکر کردن انسان را در سر جای خود می خوشکاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند وبنگر که دنیا با تو میخندد,بنال و ببین که در تنهایی اشک میریزی!زیرا این جهان پیر رعنا شادی های خود را وام میگیرد اما از غصه و رنج چندان که خواهی در خزانه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد روزی خواهد آمد که با خود بگوید : برای چنین روزهای مبادایی، کاش قطعه ای آسمان می خریدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ما در زندگی. هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم، بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با هم بودن را تجربه میکنیم و شاید فردا به یاد هم بودن را ! پس امروزمان را زیبا کنیم به حرمت خاطرات فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک ترین واحد بدن سلول است اگر به اندازه ان سلول به باور های خود باور داشتیم حال زیباترین لحظه را داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه خداوند همه چیز را در یك روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد كه من بیاندیشم می توانم همه چیز را در یك روز به دست بیاورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام .... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك كردنش نیستم دعا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمو خته ام ...... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ....... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام ..... كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی است برای فهمیدن وی ..