بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله در برابر دوستی که بهت می گه مشکل دارم اینه که بهش بگی منم با مشکل تو مشکل دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم هرکسی آنجایی است که حرف او رانفهمند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم،اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم كه در آرزوى آن باشيم "نويسنده معروف روس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریــده شـــده ایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواد ادای آدمهای فهمیده رو در بیاری که اذیت شی دنیا به عوضی هم احتیاج داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. " امرسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن..95درصد خوشبختیها و بدبختیهای زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زمانیست که فکر منفی نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آدمهای زندگی همانایی هستند که وقتی کنارشان میشینی ، چایی ات سرد میشود ، دلت گرم. ...؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط انسان ها "آن روي سگ" دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای آهویی را دنبال نکن . . . این روزها زیادند گرگهایی که با کفش های آهو تو را به قتلگاه می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چيزي كه خداوند از بشر مي خواهد يك قلب آرام است. "مستر الهارت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پاک است هر کجا آلودگی دیدید دنبال هوس بگردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت ها بگویید بخوابند که بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که مردمش کباب بال میخورن پرواز آرزوی درستی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشوید... معجزه هرروز رخ میدهد "شاید فردا " روز شما باشد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله در برابر دوستی که بهت می گه مشکل دارم اینه که بهش بگی منم با مشکل تو مشکل دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم هرکسی آنجایی است که حرف او رانفهمند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم،اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم كه در آرزوى آن باشيم "نويسنده معروف روس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریــده شـــده ایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواد ادای آدمهای فهمیده رو در بیاری که اذیت شی دنیا به عوضی هم احتیاج داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. " امرسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن..95درصد خوشبختیها و بدبختیهای زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زمانیست که فکر منفی نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آدمهای زندگی همانایی هستند که وقتی کنارشان میشینی ، چایی ات سرد میشود ، دلت گرم. ...؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط انسان ها "آن روي سگ" دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ردپای آهویی را دنبال نکن . . . این روزها زیادند گرگهایی که با کفش های آهو تو را به قتلگاه می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چيزي كه خداوند از بشر مي خواهد يك قلب آرام است. "مستر الهارت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پاک است هر کجا آلودگی دیدید دنبال هوس بگردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت ها بگویید بخوابند که بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که مردمش کباب بال میخورن پرواز آرزوی درستی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشوید... معجزه هرروز رخ میدهد "شاید فردا " روز شما باشد!!!