بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همواره به یک "آن" بسته است; همیشه گذشته رو از دست داده، و هیچوقت به آینده نمی رسه..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواید چهره ی واقعی کسی رو ببیند، راهی نیست جز اینکه پاتونو رو دمش بذارید.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است.... گر به تلخی گذرد، نیم نفس دشوار است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت تلخ بشر هرگز میوه ای شیرین به بار نمی آورد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت و پیش داوری درباره ی یک شخص، مشخص نمی کند که او کیست،، مشخص می کند که شما کیستید!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه آدم ها درد دارند … درد پول درد عشق درد تنهایی این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به راستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو .((النور روزولت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی همان اندوه است که با شلوار پاره کله پا ایستاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی فک میکنی همه درکت می کنن نزدیکترین کسانت هم دکت می کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار محبت داشتم نه فراموشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از پلیدی است نه به خاطر وجود آدم های بد ، به خاطر سکوت آدم های خوب ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشیم.  این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط براى خواندن نيست!!! براى عبرت گرفتن هم است!!! بدانيد وبه هوش باشيد که اسلام درفقر پاگرفت و درطمع مسلمان نماها به خون نشست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهـــیزکار گذشــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضـــاوت نکن . . . ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همواره به یک "آن" بسته است; همیشه گذشته رو از دست داده، و هیچوقت به آینده نمی رسه..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواید چهره ی واقعی کسی رو ببیند، راهی نیست جز اینکه پاتونو رو دمش بذارید.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است.... گر به تلخی گذرد، نیم نفس دشوار است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت تلخ بشر هرگز میوه ای شیرین به بار نمی آورد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت و پیش داوری درباره ی یک شخص، مشخص نمی کند که او کیست،، مشخص می کند که شما کیستید!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه آدم ها درد دارند … درد پول درد عشق درد تنهایی این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به راستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو .((النور روزولت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی همان اندوه است که با شلوار پاره کله پا ایستاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی فک میکنی همه درکت می کنن نزدیکترین کسانت هم دکت می کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار محبت داشتم نه فراموشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از پلیدی است نه به خاطر وجود آدم های بد ، به خاطر سکوت آدم های خوب ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشیم.  این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط براى خواندن نيست!!! براى عبرت گرفتن هم است!!! بدانيد وبه هوش باشيد که اسلام درفقر پاگرفت و درطمع مسلمان نماها به خون نشست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهـــیزکار گذشــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضـــاوت نکن . . . ..