بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تصمیم های شماست نه شرایط که سرنوشت تان را می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که نادیدنی بود از مردمان دنیا دیدم اکنون میفهمم آرامش نابینا چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم به یک دلیل ساده : آنها به اینده مان تعلق ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم می گویند : ” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید . ” اما باید اینگونه باشد ، ” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید . ” هیچکس کامل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد ((مهمی)) باشند ،ولی هیچ کس نم یخواهد انسان ((مفیدی))باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری ازآرایش قادرنخواهدبودشخصیت زشت رابپوشاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید کرد؟ گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند! پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند …ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها می دانستند با هم بودنشان چقدر محدود است محبتشان به هم نا محدود می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود  هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبه که همه‌ی موجودای زنده بعد از مرگشون فاسد می‌شن ، ولی بعضی آدما قبل از مرگشون!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت:نتیجه تشخیص درست تشخیص درست:نتیجه تجربه و تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میبندیم به یک حباب بعد دل دل میکنیم نترکد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در انتخاب واحد زندگی ... ... صداقت ... ... پیش نیاز همه درسهاست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تصمیم های شماست نه شرایط که سرنوشت تان را می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که نادیدنی بود از مردمان دنیا دیدم اکنون میفهمم آرامش نابینا چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم به یک دلیل ساده : آنها به اینده مان تعلق ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم می گویند : ” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید . ” اما باید اینگونه باشد ، ” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید . ” هیچکس کامل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد ((مهمی)) باشند ،ولی هیچ کس نم یخواهد انسان ((مفیدی))باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری ازآرایش قادرنخواهدبودشخصیت زشت رابپوشاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید کرد؟ گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند! پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند …ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها می دانستند با هم بودنشان چقدر محدود است محبتشان به هم نا محدود می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود  هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبه که همه‌ی موجودای زنده بعد از مرگشون فاسد می‌شن ، ولی بعضی آدما قبل از مرگشون!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت:نتیجه تشخیص درست تشخیص درست:نتیجه تجربه و تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میبندیم به یک حباب بعد دل دل میکنیم نترکد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در انتخاب واحد زندگی ... ... صداقت ... ... پیش نیاز همه درسهاست ...