بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری ازآرایش قادرنخواهدبودشخصیت زشت رابپوشاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید کرد؟ گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند! پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند …ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها می دانستند با هم بودنشان چقدر محدود است محبتشان به هم نا محدود می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود  هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبه که همه‌ی موجودای زنده بعد از مرگشون فاسد می‌شن ، ولی بعضی آدما قبل از مرگشون!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت:نتیجه تشخیص درست تشخیص درست:نتیجه تجربه و تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میبندیم به یک حباب بعد دل دل میکنیم نترکد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در انتخاب واحد زندگی ... ... صداقت ... ... پیش نیاز همه درسهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ما ... ... موجودات خاكی نيستيم كه به بهشت می رويم ... ... ما ... ... موجودات بهشتی هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس فرشتگان را مى پوشند ،  آدم ها ؛ هنگام قضاوت يكديگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از به دست اوردن انچه حقیقتا میخواهی نا امید نشو... کسی که ارزوهای بزرگ دارد بسیار قویتر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی است به راه شاید ان نقطه ی نورانی راه چشم گرگان بیابان باشد . (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـل آفـتـابـگـردان رو بـه نـور مـیـچـرخـد و آدمـی رو بـه خـدا ... مـا هـمـه آفـتـابـگـردانـیـم ... آفـتـابـگـردان بـدون نـور مـیـمـیـرد ... آدمـی بـدون ایـمـان ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیــــــــم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم های امروزت را محکم تر از دیروز بردار زیرا آینده سختر از گذشته است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری ازآرایش قادرنخواهدبودشخصیت زشت رابپوشاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید کرد؟ گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند! پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند …ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانها می دانستند با هم بودنشان چقدر محدود است محبتشان به هم نا محدود می شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود  هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبه که همه‌ی موجودای زنده بعد از مرگشون فاسد می‌شن ، ولی بعضی آدما قبل از مرگشون!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت:نتیجه تشخیص درست تشخیص درست:نتیجه تجربه و تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میبندیم به یک حباب بعد دل دل میکنیم نترکد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... در انتخاب واحد زندگی ... ... صداقت ... ... پیش نیاز همه درسهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ما ... ... موجودات خاكی نيستيم كه به بهشت می رويم ... ... ما ... ... موجودات بهشتی هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس فرشتگان را مى پوشند ،  آدم ها ؛ هنگام قضاوت يكديگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از به دست اوردن انچه حقیقتا میخواهی نا امید نشو... کسی که ارزوهای بزرگ دارد بسیار قویتر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی است به راه شاید ان نقطه ی نورانی راه چشم گرگان بیابان باشد . (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـل آفـتـابـگـردان رو بـه نـور مـیـچـرخـد و آدمـی رو بـه خـدا ... مـا هـمـه آفـتـابـگـردانـیـم ... آفـتـابـگـردان بـدون نـور مـیـمـیـرد ... آدمـی بـدون ایـمـان ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیــــــــم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم های امروزت را محکم تر از دیروز بردار زیرا آینده سختر از گذشته است.