بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به خودتان نه نگوئید چون ذهن شما در مقابل حرف شما دلیل نمی خواهد و تنها اطاعت می کند چه نه بگوئید و چه آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه يك فرد افسرده را از يك فرد شاد متمايز مي سازد ،  نوع نگرش او به محيط اطراف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه براي تغيير روش و منش شخصيتي دير نيست ،  به شرط آن كه ارزش ها را به خوبي بشناسي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در مشکلات گاهی سکوت کرد . شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را علت باش نه شریک و غم را شریک باش نه علت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است .(اسپنسر(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به تو اطمینان نمی دهد فقط به تو فرصت می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن یک سفر دائمی است نه یک مقصد معین و برای شاد بودن هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ دلیلی برتر از بودن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت پروردگار مثل باران است . اگر میبینی خیس نمیشوی جایت را عوض کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را براي زندگي دوست دارم ،  نه زندگي را براي زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر انسان مانند یک چتر نجات می باشد  یعنی تنها زمانی می تواند کار کند که باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازۀ خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و هنگامیکه برتر از همه ای ، بیشتر منفوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت ذهن های بزرگ, متوسط و کوچک : ذهن های بزرگ راجع به ایده ها و نظرات بحث می کنند ذهن های متوسط راجع با اتفاقات و حوادث بحث می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم که روی متورسیکلتم باشم و  به خدا فکر کنم تا توی مسجد باشم و به متورسیکلتم فکر کنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به خودتان نه نگوئید چون ذهن شما در مقابل حرف شما دلیل نمی خواهد و تنها اطاعت می کند چه نه بگوئید و چه آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه يك فرد افسرده را از يك فرد شاد متمايز مي سازد ،  نوع نگرش او به محيط اطراف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه براي تغيير روش و منش شخصيتي دير نيست ،  به شرط آن كه ارزش ها را به خوبي بشناسي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در مشکلات گاهی سکوت کرد . شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را علت باش نه شریک و غم را شریک باش نه علت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است .(اسپنسر(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به تو اطمینان نمی دهد فقط به تو فرصت می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن یک سفر دائمی است نه یک مقصد معین و برای شاد بودن هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ دلیلی برتر از بودن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت پروردگار مثل باران است . اگر میبینی خیس نمیشوی جایت را عوض کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را براي زندگي دوست دارم ،  نه زندگي را براي زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر انسان مانند یک چتر نجات می باشد  یعنی تنها زمانی می تواند کار کند که باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازۀ خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و هنگامیکه برتر از همه ای ، بیشتر منفوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت ذهن های بزرگ, متوسط و کوچک : ذهن های بزرگ راجع به ایده ها و نظرات بحث می کنند ذهن های متوسط راجع با اتفاقات و حوادث بحث می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم که روی متورسیکلتم باشم و  به خدا فکر کنم تا توی مسجد باشم و به متورسیکلتم فکر کنم