بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است .  التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ تفریح دنیا ؛ گذرا می باشد .  زنگ بعد ؛ حساب داریم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق باش كه بدرخشي و بسوزاني ، نه شمع كه برافروزي و خود را بكاهي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور كن اگر قرار بود هر كس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سكوتی بر دنیا حاكم می شد  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد! . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه فكر كردن در مورد حوادث بد و ناگوار ، از روبرو شدن با آن حوادث سخت تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به خودتان نه نگوئید چون ذهن شما در مقابل حرف شما دلیل نمی خواهد و تنها اطاعت می کند چه نه بگوئید و چه آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه يك فرد افسرده را از يك فرد شاد متمايز مي سازد ،  نوع نگرش او به محيط اطراف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه براي تغيير روش و منش شخصيتي دير نيست ،  به شرط آن كه ارزش ها را به خوبي بشناسي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در مشکلات گاهی سکوت کرد . شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را علت باش نه شریک و غم را شریک باش نه علت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است .(اسپنسر(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به تو اطمینان نمی دهد فقط به تو فرصت می دهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است .  التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ تفریح دنیا ؛ گذرا می باشد .  زنگ بعد ؛ حساب داریم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق باش كه بدرخشي و بسوزاني ، نه شمع كه برافروزي و خود را بكاهي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور كن اگر قرار بود هر كس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سكوتی بر دنیا حاكم می شد  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد! . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه فكر كردن در مورد حوادث بد و ناگوار ، از روبرو شدن با آن حوادث سخت تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به خودتان نه نگوئید چون ذهن شما در مقابل حرف شما دلیل نمی خواهد و تنها اطاعت می کند چه نه بگوئید و چه آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه يك فرد افسرده را از يك فرد شاد متمايز مي سازد ،  نوع نگرش او به محيط اطراف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه براي تغيير روش و منش شخصيتي دير نيست ،  به شرط آن كه ارزش ها را به خوبي بشناسي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید در مشکلات گاهی سکوت کرد . شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را علت باش نه شریک و غم را شریک باش نه علت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است .(اسپنسر(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به تو اطمینان نمی دهد فقط به تو فرصت می دهد