بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درددل کنید ک دو چیز داشته باشد یکی درد دیگری دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از گناهانم بگذرهمان گونه که از ارزوهایم گذشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از خود گرفتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا نفهمیدم چه فهمیدم همین اندازه فهمیدم که فهمیدم نفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته اید باید تبدیل به کسی شوید که تا بحال نبوده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساکت رسا ترین ذهن ها را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب آرزوهات باش ممکنه برآورده بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باورمی خواهد 
آنهم ازجنس امید 
که اگرسختی راه به تویک سیلی زد 
یک امیدازته قلبت گوید که خداهست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آسانترازآن است ک سخت بگیری وسخت تر ازآن است ک آسان بگیری دنیارادرفاصله میان این دو معنا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ک عاقبت باید ب خاک رفت خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید حق صحبت کردن با وی را از دست خواهید داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه آماده بودید عاشق شوید نه هرگاه که تنها بودید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی در عالم خاکی نی آید بدست عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درددل کنید ک دو چیز داشته باشد یکی درد دیگری دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از گناهانم بگذرهمان گونه که از ارزوهایم گذشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از خود گرفتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا نفهمیدم چه فهمیدم همین اندازه فهمیدم که فهمیدم نفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته اید باید تبدیل به کسی شوید که تا بحال نبوده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساکت رسا ترین ذهن ها را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب آرزوهات باش ممکنه برآورده بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باورمی خواهد 
آنهم ازجنس امید 
که اگرسختی راه به تویک سیلی زد 
یک امیدازته قلبت گوید که خداهست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آسانترازآن است ک سخت بگیری وسخت تر ازآن است ک آسان بگیری دنیارادرفاصله میان این دو معنا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ک عاقبت باید ب خاک رفت خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید حق صحبت کردن با وی را از دست خواهید داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه آماده بودید عاشق شوید نه هرگاه که تنها بودید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی در عالم خاکی نی آید بدست عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی