بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خودت را جای من بگذار، یادت هست؟؟   گذاشتم….                میبینی؟؟؟                              اما نرفته ام…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهایم را میگیرم چشم هایم را میبندم زبانم را گاز میگیرم ولی حریف افکارم نمیشوم چقدر دردناک است نبودنت را فهمیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مى آیند تا بمانند تو نمى آیى تا مبادا بمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقَدر راه میرَوَم تا به حَرف بیایند، “خَطْ هایِ سِفیدِ وَسَطِ جاده… ” مَحالْ اَست کِه جایَ تو را نَدانَنْد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده وقتِ رفتن، هرچند من از قلبت خیلی وقته رفتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقّاشی ام بدک نیست. اما مانده ام چگونه انتظارت را بکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم به تو نمی رسد به جاده التماس می کنم، برگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی.. سه نقطه میشوی در شعرهایم…‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ همین حالا همین حالا که من تنهام خداحافظ به شرطی که بدونی تر شده چشمام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی من نکردم، خدا کرد نمیدانم چه ناکسی دعا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود خداحافظ برای تو رهایی داشت برای من غم تلخ جدایی داشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد/ دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، یارانه را از ما بگیر اما یار را نه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های آخرین دیدارمان را برق می اندازم…. اما چقدر برای پاهایم کوچکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد غم عشق تو به هر کس که بگفتم از بهر هلاک من بیچاره دعا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست، ذوق نیست، اشتیاق نیست، همان دلتنگی بی پایانی است که روزها دیوانه ام می کند!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خودت را جای من بگذار، یادت هست؟؟   گذاشتم….                میبینی؟؟؟                              اما نرفته ام…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهایم را میگیرم چشم هایم را میبندم زبانم را گاز میگیرم ولی حریف افکارم نمیشوم چقدر دردناک است نبودنت را فهمیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مى آیند تا بمانند تو نمى آیى تا مبادا بمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقَدر راه میرَوَم تا به حَرف بیایند، “خَطْ هایِ سِفیدِ وَسَطِ جاده… ” مَحالْ اَست کِه جایَ تو را نَدانَنْد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده وقتِ رفتن، هرچند من از قلبت خیلی وقته رفتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقّاشی ام بدک نیست. اما مانده ام چگونه انتظارت را بکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم به تو نمی رسد به جاده التماس می کنم، برگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی.. سه نقطه میشوی در شعرهایم…‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ همین حالا همین حالا که من تنهام خداحافظ به شرطی که بدونی تر شده چشمام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی من نکردم، خدا کرد نمیدانم چه ناکسی دعا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود خداحافظ برای تو رهایی داشت برای من غم تلخ جدایی داشت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد/ دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، یارانه را از ما بگیر اما یار را نه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های آخرین دیدارمان را برق می اندازم…. اما چقدر برای پاهایم کوچکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد غم عشق تو به هر کس که بگفتم از بهر هلاک من بیچاره دعا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست، ذوق نیست، اشتیاق نیست، همان دلتنگی بی پایانی است که روزها دیوانه ام می کند!!