بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها مثل سیاهی مداد بودن تا موقع دلتنگیها پاکشون میکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی همین حوالی دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از تو آنچه سمت چپ سینه ی من است دل نیست موزه ی درد معاصر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی که دلم تنگ و نگاهم ابری است کاش میشد که تو را می دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیاط خوبی ست خدا اما دل مرا به عمد یا سهو ، نمی دانم!!… شاید بی هوا تنگ به سینه ام کوک زد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم کن تابیفتم عشق کشف اتفاقه وحشت ازدوری ندارم فاصله یعنی علاقه. الهی خودم یه تنه غصه هاتونوپرپرکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی در فاصله نبست در اندیشه است و تو اکنون میهمان اندیشه منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند  ودست منبسط نور روی شانه ی انهاست  نه  وصل ممکن نیست  همیشه فاصله ای هست وعشق صدای فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها دل از این هاست که تنهاست نه از فاصله ها گر چه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است مشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارا بیخیال دورا و دوستی کدام است! این فاصله ها هستند که عشق را میبلعند!!! اینجا یک روز که دور باشی دیگری جایت را میگیرد! به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اولین قاصدکی که از شهر قشنگ زندگی تو بگذرد پیغام مدهم که هیچ چیز نمیتواند مهرت را از دلم جدا کند حتی فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله ای دور نیست هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند محکم ترین برهان عشق، اعتماد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از پنجره ای ایست که گره خورده به بغض یک طرف فاصله ها، یک طرف خاطره ها آخرین حرف تو چیست که بدان تکیه کنم؟؟ حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست نیمه جانیست در این فاصله قربان شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند نه، صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند وبا شنیدن یک هیچ می شوند کدر همیشه عاشق تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا حواس تقدیررا پرت کنیم، تو صدایش کن من دزدکی فاصله ها رابرمیدارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها مثل سیاهی مداد بودن تا موقع دلتنگیها پاکشون میکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی همین حوالی دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از تو آنچه سمت چپ سینه ی من است دل نیست موزه ی درد معاصر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی که دلم تنگ و نگاهم ابری است کاش میشد که تو را می دیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیاط خوبی ست خدا اما دل مرا به عمد یا سهو ، نمی دانم!!… شاید بی هوا تنگ به سینه ام کوک زد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم کن تابیفتم عشق کشف اتفاقه وحشت ازدوری ندارم فاصله یعنی علاقه. الهی خودم یه تنه غصه هاتونوپرپرکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی در فاصله نبست در اندیشه است و تو اکنون میهمان اندیشه منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند  ودست منبسط نور روی شانه ی انهاست  نه  وصل ممکن نیست  همیشه فاصله ای هست وعشق صدای فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها دل از این هاست که تنهاست نه از فاصله ها گر چه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است مشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارا بیخیال دورا و دوستی کدام است! این فاصله ها هستند که عشق را میبلعند!!! اینجا یک روز که دور باشی دیگری جایت را میگیرد! به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اولین قاصدکی که از شهر قشنگ زندگی تو بگذرد پیغام مدهم که هیچ چیز نمیتواند مهرت را از دلم جدا کند حتی فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله ای دور نیست هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند محکم ترین برهان عشق، اعتماد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از پنجره ای ایست که گره خورده به بغض یک طرف فاصله ها، یک طرف خاطره ها آخرین حرف تو چیست که بدان تکیه کنم؟؟ حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست نیمه جانیست در این فاصله قربان شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند نه، صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند وبا شنیدن یک هیچ می شوند کدر همیشه عاشق تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا حواس تقدیررا پرت کنیم، تو صدایش کن من دزدکی فاصله ها رابرمیدارم