بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی رفتن نمیدانی میمانی … سر حرفت میمانی که گفته بودی تا ته دنیا کنارش میمانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری کـه مـی بینـى ، بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تقصیری ندارد این روزها همه باران های دنیا در دل ما آدم ها می بارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را دوست دارم زیرا تنها سقفی ست که زیر آن با تو زیسته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . . ولی اگر در سرنوشتت نباشد حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها شبیه درخت های خرمالو بودند ! که در پائیز برگ هایشان را از دست میدهند ولی عشقشان به ثمر می نشیند و زیبایی می آفرینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است، هرچه عمیق تر برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به نوشتن نمی رود اما دلم مدام تو را می نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خواب ترا دیده ام همینجا بودی کنار من!! نشسته بر سفره ی ساده ای که نان و سبزی داشت!! کنار من!!! در لحظه های گیج و منگ صبحگاهی… من خواب ترا دیده ام و این یعنی… نمیتوانم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . . دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . . تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .    مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت رمان هزار و یک شب است که با هر پلک زدنت هزار بار تجدید چاپ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مینویسم و تو نمیخوانــی! امــــــــــــــا مخاطب که تو باشـــی مدیــــــــونم اگر ننویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیده ای ؟ آدم ها از پایان جهان می ترسند عشق من می دانی ؟ فقط وقتی تو نباشی دنیا تمام می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی رفتن نمیدانی میمانی … سر حرفت میمانی که گفته بودی تا ته دنیا کنارش میمانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری کـه مـی بینـى ، بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تقصیری ندارد این روزها همه باران های دنیا در دل ما آدم ها می بارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را دوست دارم زیرا تنها سقفی ست که زیر آن با تو زیسته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . . ولی اگر در سرنوشتت نباشد حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها شبیه درخت های خرمالو بودند ! که در پائیز برگ هایشان را از دست میدهند ولی عشقشان به ثمر می نشیند و زیبایی می آفرینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است، هرچه عمیق تر برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به نوشتن نمی رود اما دلم مدام تو را می نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خواب ترا دیده ام همینجا بودی کنار من!! نشسته بر سفره ی ساده ای که نان و سبزی داشت!! کنار من!!! در لحظه های گیج و منگ صبحگاهی… من خواب ترا دیده ام و این یعنی… نمیتوانم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . . دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . . تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .    مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت رمان هزار و یک شب است که با هر پلک زدنت هزار بار تجدید چاپ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مینویسم و تو نمیخوانــی! امــــــــــــــا مخاطب که تو باشـــی مدیــــــــونم اگر ننویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیده ای ؟ آدم ها از پایان جهان می ترسند عشق من می دانی ؟ فقط وقتی تو نباشی دنیا تمام می شود