بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبس اذکرک دوم کل لحظه ویای من اعرف انته ابخیر تضحکلی دنیای ترجمه: نه فقط همیشه یادت میکنم هر لحظه با منی اگه بدونم که تو خوبی دنیا به رو م میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلغ ناصحٍ لک الدّنیا لوانتصحت ترجمه: گیتی  برای تو شیواترین پند آموز است اگر پند پذیر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت حسره وقهر لوانت تنسانی وارضی اعیش بسجن بس انت سجانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگخایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه: هر لحظهنه هر روز مشتاق چشمانت میشوممیترسم دور بمانی ودوری مرا بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفرفت مثل الطیر روحی علی فرگاکلا اگدر اوصل لیک لا اگدر انساک دلم در نبودت مثل پرنده بال بال میزنهبی تابی میکنهنه میتونم بهت برسم نه میتونم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له الطمانینه ترجمه: به دوست هر چه می سپاری بسپار جز راز خود را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تدری شنو A B C D اکید ماتدری A یعنی احبک B بوسه علی خدک C سلمنی علی قلبک D دمرنی حبک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ڪۈآرث ٱلبشّر    شخص تضعه فی عینیڪ فیعمیک وشخص تضعه تحت قدمیک فیرفعک  از شگفتى انسانها کسى را در چشمانت قرار میدهى و کورت میکند- وکسى را زیر پایت قرار میدهى و تو را به بالا مى برد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبس اذکرک دوم کل لحظه ویای من اعرف انته ابخیر تضحکلی دنیای ترجمه: نه فقط همیشه یادت میکنم هر لحظه با منی اگه بدونم که تو خوبی دنیا به رو م میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلغ ناصحٍ لک الدّنیا لوانتصحت ترجمه: گیتی  برای تو شیواترین پند آموز است اگر پند پذیر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احزن وجن اجنون ساعه بقیابک شنهى المعزه البیک من دهرصابک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت حسره وقهر لوانت تنسانی وارضی اعیش بسجن بس انت سجانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل لحظه مو کل یوم لعیونک اشتاگخایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه: هر لحظهنه هر روز مشتاق چشمانت میشوممیترسم دور بمانی ودوری مرا بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفرفت مثل الطیر روحی علی فرگاکلا اگدر اوصل لیک لا اگدر انساک دلم در نبودت مثل پرنده بال بال میزنهبی تابی میکنهنه میتونم بهت برسم نه میتونم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له الطمانینه ترجمه: به دوست هر چه می سپاری بسپار جز راز خود را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تدری شنو A B C D اکید ماتدری A یعنی احبک B بوسه علی خدک C سلمنی علی قلبک D دمرنی حبک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ڪۈآرث ٱلبشّر    شخص تضعه فی عینیڪ فیعمیک وشخص تضعه تحت قدمیک فیرفعک  از شگفتى انسانها کسى را در چشمانت قرار میدهى و کورت میکند- وکسى را زیر پایت قرار میدهى و تو را به بالا مى برد