بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انّما خرجت لطلب الاصلاح فی امّه جدّی  ارید ان آمر بالمعروف و أنهی عنی المنکر همانا قیام من برای اصلاح امّت جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است امام حسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی اکون نجمه سماک همسه شفاک شمعه مساک بس تبقی معایا و انا معاک ترجمه : آرزوی من اینه که ستاره آسمانت  پیشقدم دیدارت   روشنایی شمع شوم فقط با من بمان و من با تو میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعه تکتلنی المحبه و ساعه یکتلنی الصبر  یک دم مهربانیت و یک دم صبر مرا میکشد او گلبی من یذکر محبتک یشتعل نار و جمر قلبم با یاد مهربانیت مانند آتش شعله می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخذت الکاس ابی اشرب و کنت من العطش میت و ساعتها تذکرتک و بانت صورتک بالکاس نسیت اشرب ونسیت انی من العطش میت مسکت الکاس بیدینی اناطر صورتک وابکی ولو تدری بکاسی کان فاضی ومن دمعی تعبا الکاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادرالفرصه واحذرفوتهافبلوغ العزفی نیل الفرص دربهره مندی ازفرصت شتاب کن وازازدست رفتن آن بترسچون رسیدن به عزت دردستیابی به فرصت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلت اکتب لک رساله کلها لوم وعتب ولما انهیت الرساله غیر احبک ما انکتب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه اتغیب عادی وانت اغیابک عذاب ترجمه: دل تو رو صدا میزنه و روح بعد از تو تبدیل به سراب شده اگه همه  نباشن عادیه ولی نبود تو عذابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو دریت اشگد احبک چان دمعاتک تسیل چان گلبک حن علیه وداس فوق المستحیل ترجمه: اگر میدونستی چقدر دوست دارم اشک از چشات جاری می شد و دلت واسم با اشتیاق می زد و ناممکنها را رد می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحثت فی کتاب الاوفیا من الاف الی الیا عن صدیق من الاصدقا یستحق المحبه والوفا فوجدته یبدا وینتهی بک یا اعزاالاصدقا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک عفوا مزاح اویاک یعنی آنه احبک ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهمببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک انت و انت بل حب تکفینی احبک انت و انت بالدمع تروینی احبک انت و انت بالقلب تحمینی احبک انت و انت بالدم تفدبنی احبک انت و انت بالعین تسحرنی احبک انت و انت فی الحلم تلاقینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل یوم احبه تانی ویزید هوا فقلبی اه من لی هیجرالی لما یعیش جنبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لک قلبی لک عمری ولک باقی سنینی انت هوی نفسی و شوقی و حنینی ولو حکیت ما حکیت ما راح اوفی حقی کلمه احبک ما تکفی و بالنهایه ایه احبک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت برقه احساسک وهمس احساسک و همس الحب بانفاسک ولو تطلب منی قلبی انا کلی فدا راسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمعه تسیل وشمعه تنطفی والعمر بدونک یختفی ومن دونک قلبی ینتهی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انّما خرجت لطلب الاصلاح فی امّه جدّی  ارید ان آمر بالمعروف و أنهی عنی المنکر همانا قیام من برای اصلاح امّت جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است امام حسین ع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی اکون نجمه سماک همسه شفاک شمعه مساک بس تبقی معایا و انا معاک ترجمه : آرزوی من اینه که ستاره آسمانت  پیشقدم دیدارت   روشنایی شمع شوم فقط با من بمان و من با تو میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعه تکتلنی المحبه و ساعه یکتلنی الصبر  یک دم مهربانیت و یک دم صبر مرا میکشد او گلبی من یذکر محبتک یشتعل نار و جمر قلبم با یاد مهربانیت مانند آتش شعله می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخذت الکاس ابی اشرب و کنت من العطش میت و ساعتها تذکرتک و بانت صورتک بالکاس نسیت اشرب ونسیت انی من العطش میت مسکت الکاس بیدینی اناطر صورتک وابکی ولو تدری بکاسی کان فاضی ومن دمعی تعبا الکاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادرالفرصه واحذرفوتهافبلوغ العزفی نیل الفرص دربهره مندی ازفرصت شتاب کن وازازدست رفتن آن بترسچون رسیدن به عزت دردستیابی به فرصت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلت اکتب لک رساله کلها لوم وعتب ولما انهیت الرساله غیر احبک ما انکتب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

القلب لک ینادی والروح بعدک سراب کل الوجوه اتغیب عادی وانت اغیابک عذاب ترجمه: دل تو رو صدا میزنه و روح بعد از تو تبدیل به سراب شده اگه همه  نباشن عادیه ولی نبود تو عذابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو دریت اشگد احبک چان دمعاتک تسیل چان گلبک حن علیه وداس فوق المستحیل ترجمه: اگر میدونستی چقدر دوست دارم اشک از چشات جاری می شد و دلت واسم با اشتیاق می زد و ناممکنها را رد می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحثت فی کتاب الاوفیا من الاف الی الیا عن صدیق من الاصدقا یستحق المحبه والوفا فوجدته یبدا وینتهی بک یا اعزاالاصدقا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک عفوا مزاح اویاک یعنی آنه احبک ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهمببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک انت و انت بل حب تکفینی احبک انت و انت بالدمع تروینی احبک انت و انت بالقلب تحمینی احبک انت و انت بالدم تفدبنی احبک انت و انت بالعین تسحرنی احبک انت و انت فی الحلم تلاقینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل یوم احبه تانی ویزید هوا فقلبی اه من لی هیجرالی لما یعیش جنبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لک قلبی لک عمری ولک باقی سنینی انت هوی نفسی و شوقی و حنینی ولو حکیت ما حکیت ما راح اوفی حقی کلمه احبک ما تکفی و بالنهایه ایه احبک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینشدنی البطران تاکل عدس لیش گتله انشد الگصاب کیلو اللحم بیش ترجمه : آدم سرخوش ازم میپرسه که چرا عدس میخوری منم بهش گفتم که برو از غصاب بپرس گوشت کیلو چنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت برقه احساسک وهمس احساسک و همس الحب بانفاسک ولو تطلب منی قلبی انا کلی فدا راسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمعه تسیل وشمعه تنطفی والعمر بدونک یختفی ومن دونک قلبی ینتهی