بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی خلتنی شجره موز بین الشواذی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلغ ناصحٍ لک الدّنیا لوانتصحت ترجمه: گیتی  برای تو شیواترین پند آموز است اگر پند پذیر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تضن انت منسیانت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظمثل آیه الکرسی فکر نکن فراموش شدیتو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظیمثل ایه الکرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحلم بیک انا بحلم بیک و فی اشواقی مستنیک ون مسالتش بیا یبقی کفایه علیا عشت لایلی هنییه بحلم بیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین اتدرید اروح اویاک بس لا تجرح احساسی بی احساس چی میخوای از دستت شدم عاصی امر اعیونی بعوینک وانت اعیونک لغیری بهم بگو دوسم داری برات نداره هیچ کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفوح لو طال بینه البعد ساکن تظل بلروح ترجمه: اگه عطر گلها از بین بره عطر تو همیشه هست اگه مسافت و دوری مان دارز شد همیشه درقلب من میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنندوهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک مااحب غیرک ولاریداوگلبی انهزم من دونک ولاریدلومال الدنیه ینطونی ولاریداریدن شوفتک کافی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انّ اعفی النّاس من عفا عند قدرته بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد امام حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیونی miss you وقلبیneed youوحیاتیlove you و اناکلی for you ترجمه : چشمامmiss you و قلبم need you و زندگیمlove you و تمام وجود منfor you

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلا یا کل هالدنیا غیابک حیل دمرنی ابی ارجع مثل اول حبیبی لا تخلینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ربی فی هذه ساعه اسئلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا ترجمه پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمع تمساح دمعک منتهلهه وانت قمه الخیانه و منتهلهه یزی اتزامط یخایب منتهلهه ترید ابن الکفو وسداد فیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو الگلب ینساکللسوگ اجیبهاکتب علیه للبیعخاین حبیبه اگه دلم فراموشت کرد میبرمش بازار روش مینویسم برای فروشبه عشقش خیانت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدنیا من فرگاک صدگنی تاذی خلتنی شجره موز بین الشواذی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلغ ناصحٍ لک الدّنیا لوانتصحت ترجمه: گیتی  برای تو شیواترین پند آموز است اگر پند پذیر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تضن انت منسیانت اغلی من نفسی انته بالگلب محفوظمثل آیه الکرسی فکر نکن فراموش شدیتو از جونم باارزش تری تو تو قلب من محفوظیمثل ایه الکرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحلم بیک انا بحلم بیک و فی اشواقی مستنیک ون مسالتش بیا یبقی کفایه علیا عشت لایلی هنییه بحلم بیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین اتدرید اروح اویاک بس لا تجرح احساسی بی احساس چی میخوای از دستت شدم عاصی امر اعیونی بعوینک وانت اعیونک لغیری بهم بگو دوسم داری برات نداره هیچ کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوراح عطر الورد عطرک یظل ایفوح لو طال بینه البعد ساکن تظل بلروح ترجمه: اگه عطر گلها از بین بره عطر تو همیشه هست اگه مسافت و دوری مان دارز شد همیشه درقلب من میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنندوهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احبک مااحب غیرک ولاریداوگلبی انهزم من دونک ولاریدلومال الدنیه ینطونی ولاریداریدن شوفتک کافی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انّ اعفی النّاس من عفا عند قدرته بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد امام حسین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیونی miss you وقلبیneed youوحیاتیlove you و اناکلی for you ترجمه : چشمامmiss you و قلبم need you و زندگیمlove you و تمام وجود منfor you

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هلا یا کل هالدنیا غیابک حیل دمرنی ابی ارجع مثل اول حبیبی لا تخلینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا ربی فی هذه ساعه اسئلک الراحه لکل من ضاقت علیه دنیا ترجمه پروردگارا درهمین ساعت از تو راحتی واسایش می جوییم برای کسی که روزگار براش دشوار شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمع تمساح دمعک منتهلهه وانت قمه الخیانه و منتهلهه یزی اتزامط یخایب منتهلهه ترید ابن الکفو وسداد فیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو الگلب ینساکللسوگ اجیبهاکتب علیه للبیعخاین حبیبه اگه دلم فراموشت کرد میبرمش بازار روش مینویسم برای فروشبه عشقش خیانت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ